Rett til en barnehageplass – med krav til god kvalitet? En evaluering av Ski kommunes helhetlige strategi for full barnehagedekning.

Forfatter
Pettersvold, M.; Aagre, W.
Kilde
Tønsberg: Høgskolen i Vestfold, Avdeling for lærerutdanning.
År
2008

Formål

Ski kommune har utviklet en helhetlig strategi for full barnehagedekning der både kvantitet, kvalitet og kostnadseffektivitet er sentrale prinsipper. Forandringene omfatter endrede barnegruppestørrelser, organisering i faste smågrupper, en styrket førskolelærerrolle, større ansvar til barnehageassistentene og systematisk erfaringsutveksling og kompetanseutvikling. Endringen av normeringen i barnehagen betydde at de gikk fra å være tre voksne på en gruppe med 18 barn til å være fire voksne på 27 barn, mens de i småbarnsavdelingen gikk fra å være tre voksne på en gruppe med 9 barn til å være fire voksne på 14 barn. Prosjektet er deskriptivt og tar sikte på å evaluere innsatsen med å etablere full barnehagedekning i kommunen.

Evalueringen fokuserer på:

1) modellens viktigste elementer, 2) relasjonen mellom den kommunale ledelsen og ledelsen ved de enkelte barnehagene, 3) identifisering av de sentrale forandringene i den nye modellen, 4) forandringer i det pedagogiske personalets roller i den nye modellen, 5) forandringer i det ikke-pedagogiske personalets roller i den nye modellen, 6) relasjoner mellom det fysiske miljøet og det pedagogiske arbeidet.

Resultat

Resultatene viser at kommunens modell har godt pedagogisk potensial, og at kombinasjonen av små barnegrupper med tilknyttede utdannede førskolelærere som en del av større barnegrupper er vellykket. Modellen gjør barnehagenes arbeid mindre sårbart overfor sykdom hos personalet. Tverrfaglige samarbeid, pedagogisk ledelse og de gode fysiske rammene – inne så vel som ute – er avgjørende for at modellen skal lykkes og kvaliteten kan opprettholdes etter den endrede normeringen. Andre kommuner som måtte ønske å benytte modellen, bør derfor vurdere den grundig i forhold til sine konkrete lokale forhold.

Design

Undersøkelsen ble gjennomført som aktørholdnings- og holdningsundersøkelse og som analyse av nedskrevne kommunale dokumenter. Tre barnehager i kommunen var med i undersøkelsen.

Det ble gjennomført kvalitative intervjuer med styrerne ansikt til ansikt. I tillegg ble det gjennomført fokusgruppeintervjuer og utført observasjoner. Det ble arrangert kveldsseminar med styrerne.

Referanser

Pettersvold, M.; Aagre, W. (2008). Rett til en barnehageplass – med krav til god kvalitet? En evaluering av Ski kommunes helhetlige strategi for full barnehagedekning. Tønsberg: Høgskolen i Vestfold, Avdeling for lærerutdanning.

Oppdragsgiver

Prosjektet er finansiert av Ski kommune.