Catching the moments – coteaching to stimulate science in the preschool context.

Forfatter
Nilsson, P.
Kilde
Asia-Pacific Journal of Teacher Education 43(4), 296-308.
År
2015

Formål

Artikkelen presenterer et kompetansehevingsprosjekt (professional development project, PD) som har til formål å utvikle barnehagelæreres (preschool teachers) innstilling til og kunnskap om naturvitenskap (science) samt å gi dem mer selvtillit til å jobbe med naturvitenskap og trekke naturvitenskapelige aktiviteter inn i en barnehagekontekst. Som en del av prosjektet samarbeidet de deltakende barnehagelærerne om planlegging og utføring av naturvitenskapelige aktiviteter, og de reflekterte over aktivitetene i fellesskap. I forlengelsen av dette undersøker studien hvordan samarbeidet forandret barnehagelærernes tilnærming til naturvitenskap.

Resultat

Analysen av datamaterialet fra seminarene og fokusgruppeintervjuene viser hvordan kompetansehevingsprosjektet påvirket barnehagelærernes innstilling til og kunnskap om naturvitenskap og det å arbeide med naturvitenskap i barnehagen. Forfatteren konkluderer med at det faktum at barnehagelærerne reflekterte sammen i grupper og lærte av hverandre, hadde avgjørende innflytelse på prosjektforløpet og hvordan de arbeidet med naturvitenskap i den pedagogiske praksisen. Samarbeidet mellom barnehagelærerne gjorde det mulig for dem å generere en felles forståelse av hva det vil si å arbeide med naturvitenskap i en barnehagekontekst.

 

Forfatteren fremhever tre overordnede faktorer som gjorde at barnehagelærerne utviklet sin naturvitenskapelige praksis i løpet av prosjektet. For det første fikk de styrket selvtilliten når det gjaldt å arbeide med naturvitenskapelige aktiviteter i barnehagen. De oppdaget at de ikke måtte ha alle de riktige svarene på barnas spørsmål, men at de derimot i fellesskap med barna og kollegaene kunne nå frem til gode svar og løsninger på naturvitenskapelige utfordringer. Ved å reflektere og diskutere med kollegaer ble de tryggere på å drive med naturvitenskap, og de var mer entusiastiske til å sette i gang naturvitenskapelige aktiviteter i barnehagen.

 

For det andre førte samarbeidet mellom barnehagelærerne og det faktum at de tok et felles ansvar for de naturvitenskapelige aktivitetene, til at de oppdaget nye måter å håndtere naturvitenskap på i en barnehagekontekst. Ved å reflektere sammen og dele erfaringer inspirerte de hverandre til å tenke annerledes og til å bygge videre på andres ideer, enten de kom fra andre barnehagelærere eller fra barna.

 

Til slutt peker studien på at kompetansehevingsprosjektet førte til at barnehagelærerne ble mer bevisste på sin egen kommunikasjon, både med barna og med hverandre. De oppdaget at de kunne styrke både sin egen og barnas naturvitenskapelige kompetanse ved å trekke inn hverandre og barna i felles diskusjoner om naturvitenskap.

Design

I alt deltok ni barnehagelærere fra tre barnehager (preschools), det vil si tre barnehagelærere fra hver barnehage, i kompetansehevingsprosjektet. Prosjektet varte i et år og bestod av seminarer og foredrag, praktiske aktiviteter og refleksjonsseminarer, hvor barnehagelærerne gikk sammen i grupper på tre og reflekterte over og analyserte de naturvitenskapelige aktivitetene de hadde gjennomført i den pedagogiske praksisen. Gruppene samarbeidet også om planlegging og utføring av naturvitenskapelige aktiviteter i barnehagene. Datamaterialet består av lydopptak av refleksjonsseminarene og fokusgruppeintervjuer med barnehagelærerne.

Referanser

Nilsson, P. (2015). Catching the moments – coteaching to stimulate science in the preschool context. Asia-Pacific Journal of Teacher Education 43(4), 296-308.

Oppdragsgiver

Uoplyst