Engagement and Emergent Literacy Practices in Swedish Preschools.

Forfattere
Norling, M.
Sandberg, A.
Almqvist, L.
Kilde
European Early Childhood Education Research Journal 23(5), 619-634.
År
2015

Formål

Formålet med studien er å se nærmere på barns engasjement i forskjellige språkrelaterte læringsaktiviteter (emergent literacy activities). Dette undersøkes via sju kvalitetsparametere, som hver især gir et innblikk i det sosiale læringsrommet som pedagoger skaper gjennom sin pedagogiske og didaktiske praksis.

 

Resultat

Samlet sett viser studien en sterk sammenheng mellom barnas engasjement og støttetiltakene det pedagogiske personalet gjennomfører i praksis. På bakgrunn av observasjonene konstaterer studien at læringsmiljøets sosiale dimensjoner kan forklare 50 % av variasjonen i barnas engasjement under de observerte aktivitetene, hvorav det mest signifikante bidraget kom fra personalets instruerende læringsaktiviteter (instructional learning formats). Disse aktivitetene består blant annet av pedagogiske strategier som stimulerer barns aktive deltakelse, for eksempel å synge, rime eller male. Ifølge resultatene av studien er imidlertid først i samspill med læringsrommets øvrige pedagogiske og didaktiske dimensjoner at barnas engasjement i språkstimulerende aktiviteter for alvor kan påvirkes.

 

Design

Studiens kvantitative undersøkelser er basert på observasjonsinstrumentet CLASS (Classroom Assessment Scoring System) og består av en rekke observasjoner av forskjellige språkstimulerende aktiviteter i svenske barnehager (preschools). CLASS gjør det mulig å undersøke sammenhenger mellom personalets pedagogiske praksis og barnas engasjement i forskjellige læringsaktiviteter. Gruppeobservasjonene ble gjennomført i 55 barnehageavdelinger (preschool units) av to uavhengige personer og omfattet både utendørs- og innendørsaktiviteter. I alt ble 165 barnehagelærere (preschool teachers) observert under flere forskjellige hverdagsaktiviteter, som omfattet ett eller flere barn.

Referanser

Norling, M., Sandberg, A. & Almqvist, L. (2015). Engagement and Emergent Literacy Practices in Swedish Preschools. European Early Childhood Education Research Journal 23(5), 619-634.

Oppdragsgiver

Studien er støttet av Vetenskapsrådet.