Likestilt og forskjellig? Om menn og likestilling i barnehagen.

Forfattere
Kasin, O.
Slåtten, M.V.
Kilde
Nordisk barnehageforskning 9(8), 1-16.
År
2015

Formål

Formålet med studien er å belyse konflikter forbundet med forventningene til menns rolle i norske barnehager. Studien undersøker hvordan studenter og ansatte forholder seg til det å være og å ha menn i barnehager.

Resultat

Studien indikerer at et ensidig fokus på representasjon av menn i barnehage like gjerne kan skjule som å tydeliggjøre et behov for å utvikle en pedagogisk praksis som fremmer likestilling. Resultatene viser at informantene er positivt innstilt til å øke antall menn i barnehagen, men at de samtidig har forskjellige forventninger til menns rolle. I undersøkelsen blant mannlige førskolelærerstudenter uttrykker informantene skepsis til å ansette menn bare fordi de er menn. I undersøkelsen blant ansatte i barnehagen ønsker informantene å ansette menn nettopp fordi de er menn og forskjellige fra kvinner. Menn kan tilføre barnehagen mangfold. Ved å operere med ulike analysenivåer viser studien at flere menn i barnehagen kan anses som likestillingsfremmende på flere måter. På samfunnsplan kan flere menn i barnehagen forstås som et uttrykk for en liberal politikk som fremmer like rettigheter og muligheter til å delta i arbeidsmarkedet. På et institusjonelt nivå er likheten knyttet til aktiviteter og innholdet i pedagogikken. På et individuelt plan kan likhet mellom kjønnene forstås som praksis som hindrer stereotype forestillinger om kjønn. Det kan også gi barna like muligheter på tvers av kjønnsskiller.

Design

Studien bygger på to runder med intervjuer i 2009 og 2010, dvs. den bygger dels på 11 individuelle intervjuer med mannlige førskolelærerstudenter fordelt på samtlige semestre på førskolelærerutdanningen på Høgskolen i Oslo, dels på 12 individuelle intervjuer med fire barnehageledere, fire øvingslærere, to tillitsvalgte samt to pedagogikklærere. Alle intervjuene er tatt opp på bånd og transskribert etterpå. Analysen av intervjuene søker å belyse hvordan flere menn i barnehagen kan forstås som likestillingsfremmende tiltak. Analysen trekker inn lignende forskning på området underveis.

Referanser

Kasin, O. & Slåtten, M.V. (2015). Likestilt og forskjellig? Om menn og likestilling i barnehagen. Nordisk barnehageforskning 9(8), 1-16.

Oppdragsgiver

Uoplyst