Barnehagen som læringsarena for gryende flerspråklighet – en oversikt over forskning 1985–2015.

Forfatter
Alstad, G. T.
Kilde
NOA — norsk som andrespråk 30(1-2), 284-309.
År
2015

Formål

Formålet med denne litteraturgjennomgangen er å gi et innblikk i den økende mengden barnehageforskning som omhandler flerspråklighet i barnehager. Artikkelen tar for seg forskning i norske barnehager i perioden 1985 til 2015.

 

Resultat

Kartleggingen viser at norsk forskning på flerspråklighet i barnehagen begynte på slutten av 1980-tallet, og at forskningen på feltet skjøt fart etter 2005 med et økende antall publikasjoner og avlagte grader ved norske universitet og høgskoler. De vitenskapelige studiene utgjør en kunnskapsbase som karakteriseres av mangfold og bidrag fra flere vitenskapsdisipliner. Forfatteren analyserer seg frem til følgende to tematiske hovedlinjer: (1) flerspråklige barns språkbruk og utvikling av andrespråksferdigheter i en barnehagekontekst, og (2) de pedagogiske praksisene som karakteriserer personalets arbeid med språket til flerspråklige barn. Feltet karakteriseres dessuten ved at datainnsamlingen primært foregår ved hjelp av tradisjonelle etnografiske metoder. Forfatteren konkluderer videre at feltet ikke kan betraktes som et samlet, etablert forskningsfelt. I lys av den sterke politiseringen av feltet er det dermed behov for å videreutvikle og styrke den forskningsmessige forankringen.

Design

Undersøkelsen kartlegger feltet barnehageforskning i to trinn – først gjennom en generell tematisk inndeling og deretter gjennom nærmere beskrivelser av de enkelte studiene med utgangspunkt i to tematiske kategorier. Avslutningsvis analyseres tematiske og metodologiske tendenser. Studiene er samlet inn ved å søke i databaser med spesifikke søkeord og ved å gå gjennom andre litteraturgjennomganger på tittelnivå. Forfatteren har også benyttet referanser og litteraturlister i studiene og litteraturgjennomgangene. Studiene omfatter vitenskapelige bidrag på konferanser, FoU-arbeid, publikasjoner og avhandlinger fra norske høgskoler og universiteter.

 

Referanser

Alstad, G. T. (2015). Barnehagen som læringsarena for gryende flerspråklighet – en oversikt over forskning 1985–2015. NOA — norsk som andrespråk 30(1-2), 284-309.

Oppdragsgiver

Uoplyst