Kategoriseringar av barn i förskoleåldern - Styrning & administrativa processer.

Forfatter
Lutz, K.
Kilde
Malmö: Malmö högskola.
År
2009

Formål

Formålet med avhandlingen er å synliggjøre og problematisere kategoriseringen av "barn med behov for særlig støtte" og å behandle forskjellige perspektiver på utviklings- og avviksutredninger av barn i barnehagealder. Målet er videre å synliggjøre hvordan barn med behov for særlig støtte blir definert, og på hvilke måter det gjøres legitimt å definere noen barn som "avvikende". I forlengelse av dette blir det undersøkt hvilke kunnskapsformer og styringsrasjonaler som får gjennomslagskraft i den administrative prosessen i forhold til den pedagogiske organisasjonen.

Resultat

Avhandlingen viser at kategoriseringen av "barn med behov for særlig støtte" har forskjellige effekter og funksjoner i forskjellige sammenhenger. På implementeringsnivå: Førskolelærere har en tendens til å distansere seg fra å bruke generaliserende begreper. De inntar i stedet en relasjonell synsvinkel i arbeidet med å definere avvik hos barn, og tilpasser seg dermed arbeidsteknikker som krever en mer individuelt basert praksis. På administrativt nivå: Barnet er ofte gjenstand for en økonomisk rasjonalitet der ressursaspektet dominerer. Fagpersonene på området snakker i større grad om ressurser enn om den innsatsen som skal gjøres i forhold til de enkelte barna, og forholdet mellom barnet og de pedagogiske hjelperne blir redusert til et spørsmål om antall timer. Profesjonssosiologisk nivå: Barn som får en diagnose av en psykiater, får mest mulig støtte.

Design

Studien tar utgangspunkt i sosialkonstruktivisme og kritisk diskursanalyse. Datainnsamlingen har vært kvalitativ og består av dokument- og politikkanalyse, møteopptak samt intervjuer.

Referanser

Lutz, K. (2009). Kategoriseringar av barn i förskoleåldern - Styrning & administrativa processer. Malmö: Malmö högskola.

Oppdragsgiver

Malmö Högskola