Alle teller mer. En evaluering av hvordan Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver blir innført, brukt og erfart.

Forfatter
Østrem, S.; Bjar, H.; Føsker, L. I. R.; Hogsnes, H. D.; Jansen, T.T.; S. Nordtømme; Tholin, K.T.
Kilde
Vestfold: Høgskolen i Vestfold.
År
2009

Formål

Rapporten er en evaluering av den norske rammeplanen for barnehagens innhold og oppgaver fra 2006, som Kunnskapsdepartementet i Norge har iverksatt. Formålet med rapporten er å evaluere hvordan rammeplanen blir innført, brukt og opplevd av aktørene som er berørt, det vil si barn, foreldre, førskolelærere, assistenter, styrere, foreldre, kommunen og den statlige forvaltningen.

Resultat

Evalueringen viser at det i alle deler av den berørte sektoren blir arbeidet for å gi barn barnehagetilbud av god kvalitet. Det arbeides med å innføre rammeplanen gjennom en rekke tiltak, men det har i begrenset omfang vært satset på langsiktige tiltak eller systematisk kompetanseøkning. Arbeidet synes å være godt i gang, men barnehagen står overfor store utfordringer i arbeidet med å realisere rammeplanens intensjoner. Barns medvirkning, dokumentasjon og arbeidet med fagområdene skiller seg ut som områder som stiller store krav til personalet, og som det er viktig å vie oppmerksomhet. Den dokumentasjonen som blir produsert, blir hovedsakelig brukt til å legitimere barnehagepersonalets arbeid. Bilder er den dokumentasjonsformen alle barnehagene bruker, og som brukes mest, mens skriftlig dokumentasjon ikke kommer så tydelig frem. Det blir tatt bilder av aktiviteter og hverdagslige sysler for å synliggjøre hva som har foregått, og for å informere både foreldre, barn og personalet selv. Dokumentasjonen er ofte styrt av et individorientert fokus som følge av forventninger fra både foreldre, barn, barnehageeiere og kommunen. Barns språkutvikling er det området som har høyest prioritet i arbeidet med å realisere rammeplanen. I tillegg ser det ut som at det blir fokusert mer på barns læring. Evalueringen fremhever at det er stort behov for et kompetanseløft i hele barnehagesektoren, og at en vellykket implementering forutsetter økte økonomiske rammer.

Design

Datainnsamlingen har bestått av intervjuer, nettbaserte spørreundersøkelser, brev, dokumenter og telefonsamtaler.

Referanser

Østrem, S.; Bjar, H.; Føsker, L. I. R.; Hogsnes, H. D.; Jansen, T.T.; S. Nordtømme; Tholin, K.T. (2009). Alle teller mer. En evaluering av hvordan Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver blir innført, brukt og erfart. Vestfold: Høgskolen i Vestfold.

Oppdragsgiver

Kunnskapsdepartementet i Norge