Effekter af indsatser for socialt udsatte børn i daginstitutioner, HPA-Projektet.

Forfatter
Jensen, B.; Holm, A.; Allerup, P.; Kragh, A.
Kilde
København: Danmarks Pædagogiske Universitetsforlag.
År
2009

Formål

Formålet med studien er å undersøke hvilke intervensjonsformer som har positiv effekt på barns sosiale utvikling og læring sett i et kompetanseperspektiv. Forskerne ønsker særlig å finne ut om HPA-intervensjonen – handlekompetanse i pedagogisk arbeid med sosialt utsatte barn – virker i barnehagene.

Resultat

HPA-intervensjonen har generelt positiv effekt på barns utvikling og kompetanse sosialt og læringsmessig, men mer på mellombarn enn svake eller sterke barn. Effektene henger dessuten sammen med sammensetningen av barna, personalet, ledelsen, utdanningen og den aktuelle barnehagens overordnede faglige og personlige ressurser og kommunale vilkår.

Design

Designet er en prospektiv RCT-studie (randomisert, kontrollert forsøk) på barnehagenivå som dessuten inkluderer etnografiske trekk og aksjonsforskningstrekk i form av kvalitativ datainnsamling i og av barnehagene. Spørreskjemaer for å screene barns sosiale og læringsmessige kompetanse ble besvart i begynnelsen av, midt i og mot slutten av intervensjonen av foreldre og førskolelærere for å avdekke HPA-intervensjonens effekt. Bare førskolelærernes svar inngår imidlertid i analysen. Videre har førskolelærerne svart på et spørreskjema om sine egne og barnas kompetanse, som ledd i HPA-intervensjonen. For å få frem barnehagenes type, utgangspunkt, implementeringsprosesser og -erfaring ble det gjennomført enmannsintervjuer med barnehagestyrerne ved intervensjonens begynnelse og fokusgruppeintervjuer ved intervensjonens slutt. I tillegg har kommunale konsulenter utarbeidet loggbøker for gjennomføringen.

Referanser

Jensen, B.; Holm, A.; Allerup, P.; Kragh, A. (2009). Effekter af indsatser for socialt udsatte børn i daginstitutioner, HPA-Projektet. København: Danmarks Pædagogiske Universitetsforlag.

Jensen, B. (2009). A Nordic Approach to Early Childhood Education (ECE) and Socially Endangered Children. European Early Childhood Education Research Journal, 17(1), S. 7-21.

Oppdragsgiver

Strategisk Program for Velfærdsforskning – en del av Indenrigs- og Sosialministeriet.