Ledelsesroller og lederidentitet i dagtilbud under forandring: Identitetsdannelse og identitetsledelse i daginstitutioner på 0 til 6 års området.

Forfatter
Møller, J. K.
Kilde
Roskilde: Roskilde Universitet, Institut for Kommunikation, Virksomhed og Informationsteknologier (CBIT).
År
2010

Formål

Studiens formål var å undersøke relasjonen mellom identitet, strategisk orientering og institusjonell forandring i organisering og ledelse av barnehager for barn i alderen 0 til 6 år i Danmark. Særlig ønsket studien å undersøke hvordan barnehagestyrere oppfatter sin lederrolle og lederidentitet sett i lys av de pågående endringene i strukturelle, personlige og institusjonelle vilkår innenfor barnehagetilbudet, og hvordan lederidentiteten er knyttet til endringer i den organisatoriske identiteten i barnehageorganisasjonen. Studien ønsket i tillegg å undersøke hvordan en kommunal ledelsespolitikk kan legges til rette slik at det i større grad blir lagt vekt på å fremme utviklingen av en "ledelsesprofesjonell" fremfor en "fagprofesjonell" orientering i styrernes oppfatning av lederoppgaven de har.

Resultat

Studien viser at de strukturelle forandringene som foregår på barnehageområdet, kan beskrives som en endring fra en tradisjonell barnehagestruktur til en langt mer differensiert ledelsesstruktur. Studien bekrefter at barnehagestyrere i sin ledelsesorientering og lederidentitet og i ivaretakingen av sine lederroller identifiserer seg med førskolelærere. Studien viser også at styrerne ser sin stilling som en plattform for en videre karriere, og de opplever at de har innflytelse på overordnede mål i barnehagen. Datamaterialet i studien viser at styrere som i stor grad deltar i nettverkssamarbeid, i større grad identifiserer seg med en fagprofesjonell ledelsesorientering enn styrere som ikke deltar eller deltar i liten grad i nettverk. Styrere som i stor grad deltar i nettverkssamarbeid, ser arbeidet som styrer som en profesjon. Studien dokumenterer dessuten at det er sterk sammenheng mellom styrernes strategiske ledelsesintensjon og deres strategiske ledelsesatferd. Endelig viser studien at det er direkte relasjon mellom styrernes opplevde innflytelse og omfanget av deres strategiske ledelsesatferd. Det vil si at styrere som opplever å ha innflytelse, faktisk bruker innflytelsen på en strategisk måte.

Design

Datamaterialet består av spørreskjemaundersøkelser, kasusstudier og arbeidsmøter. I alt 335 ledere fylte ut spørreskjemaene. Syv kommuner ble valgt ut som kasus, og til sammen 120 deltakere fra 30 forskjellige kommuner deltok på arbeidsmøter. Deltakerne var kommunale ledere, utviklingskonsulenter, barnehagestyrere, pedagogisk personale og foreldre.

Referanser

Møller, J. K. (2010). Ledelsesroller og lederidentitet i dagtilbud under forandring: Identitetsdannelse og identitetsledelse i daginstitutioner på 0 til 6 års området. Roskilde: Roskilde Universitet, Institut for Kommunikation, Virksomhed og Informationsteknologier (CBIT).

Oppdragsgiver

uoplyst