”Barnehageledelse i endring”.

Forfatter
Børhaug, K. og Lotsberg
Kilde
Nordisk Barnehageforskning, 3(3), 79-94.
År
2010

Formål

Denne studien hadde som formål å undersøke i hvilken grad og på hvilken måte barnehageledelsen er utadvendt, det vil si rettet mot eksterne relasjoner og forhold utenfor barnehagen. Det var også et mål å undersøke i hvilken grad og på hvilken måte barnehageledelsen ivaretar den pedagogiske kvaliteten i barnehagen. Studien ønsket også å undersøke hvordan ledelsen av barnehagene har endret seg siden 1990-tallet, og å argumentere for at barnehageledelse bør få høyere prioritet.

Resultat

Studien viser at mange styrere er svært aktive som pedagogiske ledere og tar ansvar for de enkelte barnas utvikling og behov. Styrerne ønsker å styrke barnehagens pedagogiske profil og er opptatt av å etablere en god pedagogisk praksis. I tillegg blir også veiledning av medarbeiderne oppfattet som en viktig del av jobben. Studien viser dessuten at forvaltning av eksterne relasjoner er i fokus, og at det er et viktig aspekt for styrerne å skjerme medarbeiderne mot eksterne krav fra foreldre og kommuner. Studien viser at det er en vanskelig balansegang for styrerne å skulle håndtere disse kravene samtidig som de selv er kommunens representant. Styrerne ser samarbeidet med skolen som en viktig oppgave.

Design

Datainnsamlingen består av intervjuer med styrere i ti barnehager i tre kommuner. Datamaterialet inngår i en større studie. Intervjuene er halvstrukturerte og tar utgangspunkt i spørsmål som får styrerne til å beskrive hvilke oppgaver de har, hvordan de prioriterer tiden sin, og hva de synes de ikke ivaretar godt nok. Intervjuspørsmålene tar utgangspunkt i fire ledelsesfunksjoner: administrativ ledelse, pedagogisk ledelse, personalledelse og utadvendt ledelse.

Referanser

Børhaug, K. og Lotsberg, D.Ø. (2010). ”Barnehageledelse i endring”. Nordisk Barnehageforskning, 3(3), 79-94.

Oppdragsgiver

Norges forskningsråd