”Matematisk meningsskaping i barns lek - En casestudie”.

Forfatter
Flottorp, V.
Kilde
Nordisk Barnehageforskning, 3(3), 95-104.
År
2010

Formål

Formålet med studien var å eksemplifisere hvordan barn kan skape matematisk mening i leker og aktiviteter, og å undersøke hvordan dette kommer til uttrykk. Matematisk mening kan uttrykkes på mange måter, for eksempel verbalt, kroppslig og fysisk, og viser seg blant annet gjennom telling, måling, systematisering og kategorisering. Studien tok for seg matematikk i barnas naturlige situasjoner, for eksempel lekesituasjoner da barna bygde med klosser, tegnet, snakket sammen eller spilte spill.

Resultat

Studien konkluderte med at barna i studien brukte matematiske resonnementer fordi det i situasjonen tilførte leken mening. Det viste seg blant annet ved at barna skapte struktur i leken ved hjelp av klassifikasjon og speilsymmetri. Barnas matematiske resonnementer ble formidlet ikke bare gjennom tale, men også i barnas gestikulering og handlinger. For eksempel delte barna lekene mellom seg slik at de begge hadde samme type og samme antall leketøy. Studien konkluderte med at det må være nødvendig for barna å verbalisere noe før det blir meningsfylt for dem å uttrykke seg gjennom ord. De matematiske elementene opptrer derfor der det er naturlig for barna i leken.

Design

Undersøkelsen bygde på en kasusstudie som besto av en videoobservasjon av tre–fire minutters varighet. Observasjonen viser to femårige gutter med en annen etnisk bakgrunn enn norsk, som leker i sandkassen i en barnehage. Observasjonen ble analysert ut fra en semiotisk tilnærming.

Referanser

Flottorp, V. (2010). ”Matematisk meningsskaping i barns lek - En casestudie”. Nordisk Barnehageforskning, 3(3), 95-104.

Oppdragsgiver

uoplyst