Orchestration of mathematical activities in the kindergarten: The role of questions.

Forfattere
Carlsen, M.
Hundeland, P.S. og Erfjord
Kilde
European Society for Research in Mathematics Education: Proceedings of the Sixth Congress of the European Society for Research in Mathematics Education, January 28th-February 1st 2009, Lyon (France).
År
2010

Formål

Formålet med studien var å undersøke hvilken rolle førskolelæreres spørsmål spiller i interaksjonen med barn i forbindelse med organiserte matematiske aktiviteter, herunder forberedelse i form av planlagte oppgaver, bruk av fysiske gjenstander, rammesetting av læringssituasjonen og antall barn som deltar. Studien er en del av et større forskningsprosjekt, "Teaching Better Mathematics", som har som formål å fremme læring og utvikling i matematikkundervisningen i skoler og barnehager.

Resultat

Førskolelæreren stilte barna i alt 154 spørsmål i løpet av aktiviteten. Spørsmålene kan deles i seks ulike kategorier knyttet til fokus, som er 1) forslag til handlinger, 2) åpne spørsmål, 3) spørsmål til argumenter, 4) spørsmål til problemløsning, 5) omformulerte spørsmål og 6) konkluderende spørsmål. Bare noen få spørsmål resulterte i utilfredsstillende svar eller ingen svar i det hele tatt. Måten førskolelæreren stiller spørsmålet på, blir regnet for å ha stor betydning for hvordan barna responderer, både verbalt og ikke-verbalt, det vil si ved bruk av fingerspråk eller lignende bevegelser. Noen barn svarer ikke-verbalt ved å utføre handlinger som viser svaret gjennom det barnet gjør med en gjenstand som er sentral for aktiviteten (i dette tilfellet en vekt). Forskerne konkluderte derfor med at det er viktig å inkludere gjenstander i aktiviteter som handler om å løse matematiske oppgaver. Forskerne oppdaget dessuten at spørsmål var et effektivt pedagogisk verktøy til å engasjere barna i læringsaktiviteter, og de fant mønstre i hvordan samtalene utviklet seg ved hjelp av forskjellige typer spørsmål.

Design

Datamaterialet består av en videoobservasjon på 27 minutter av en pedagogisk organisert matematisk aktivitet med seks barn i alderen tre til fire år. To av barna er jenter, og fire er gutter. En førskolelærer styrer aktiviteten. Forskerne har også tatt feltnotater fra den samme aktiviteten. Målet med aktiviteten er at barna sammen med førskolelæreren skal vurdere hvilke gjenstander som er tyngre enn de andre, ut fra størrelse og vekt. Studien er analysert ut fra en sosiokulturell forståelse av læring og utvikling og tar utgangspunkt i Vygotskijs teori om læring som en sosial og situert prosess der barna tar til seg konsepter, verktøy og handlinger ved hjelp av samarbeid og kommunikasjon med andre.

Referanser

Carlsen, M., Hundeland, P.S. og Erfjord, I. (2010). Orchestration of mathematical activities in the kindergarten: The role of questions. European Society for Research in Mathematics Education: Proceedings of the Sixth Congress of the European Society for Research in Mathematics Education, January 28th-February 1st 2009, Lyon (France).

Oppdragsgiver

Norges forskningsråd