”Preschool classroom conversations as long-term resources for second langauge and literacy acquisition”.

Forfattere
Aukrust, V.B.
Rydland, V.
Kilde
Journal of Applied Developmental Psychology, 32, 198-207.
År
2011

Formål

Studiens formål var å undersøke hvorvidt kvaliteten på den talen norske barn med tyrkisk som morsmål møter i barnehagen, kan forutsi barnas tale- og skriveevner i norsk i første klasse. Det er forfatternes hypotese at barn som i barnehagen opplever førskolelærernes tale som rik og variert, vil ha et mer utviklet ordforråd og bedre lytteevner i første klasse. Mengden tale, antall ordtyper og kompleksiteten i den forklarende talen i forskjellige barnehager ble undersøkt og jamført med barnas tale- og skriveevner i første klasse.

Resultat

Studien viser at variasjonen i og kompleksiteten på talen i barnehagen kunne forutsi de 25 barnas ordforråd og evne til å definere ord i første klasse. Tospråklige barn som gikk i barnehager som var preget av rik og variert språkbruk, var mer tilbøyelige til å ha utviklet de språklige evnene sine i første klasse enn barn fra barnehager med mindre rik og variert språkbruk. Språklige evner viser blant annet til ordforråd og evnen til å definere ord. Forfatteren fant imidlertid ingen sammenheng mellom talen i barnehagen når det gjelder ordlyder og lyd- eller bokstavforbindelser på den ene siden og barnas skriveevner i første klasse på den andre.

Design

Datamaterialet består delvis av transkripsjoner av videoopptak fra "gruppens time" i 20 forskjellige førskoleklasser og delvis av resultatene fra testing av 25 tospråklige barns tale- og skriveevner. Dataene ble brukt til å undersøke relasjonene mellom den talen som var i barnehagen, og barnas tale- og skriveevner i første klasse.

Referanser

Aukrust, V.B. & Rydland, V. (2011). ”Preschool classroom conversations as long-term resources for second langauge and literacy acquisition”. Journal of Applied Developmental Psychology, 32, 198-207.

Oppdragsgiver

Norges forskningsråd