”Lärare för förändring – att synliggöra och utmana föreställningar om naturvetenskap och genus”.

Forfatter
Andersson, K.
Kilde
Norrköping: Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier, Linköpings universitet.
År
2011
ISBN
978-91-7393-222-6

Formål

Formålet med avhandlingen er å visualisere, tydeliggjøre og utfordre den oppfatningen førskolelærere og lærere har av naturvitenskap og kjønn samt å analysere og beskrive hvordan aksjonsforskning kan bidra til å øke oppmerksomheten omkring kjønn i barnehagen og skolen. Forfatteren viser til at tidligere forskning har vist at de forestillingene og fordommene førskolelærere og lærere har når det gjelder kjønn, har betydning for hvordan barna forholder seg til naturvitenskapelige emner.

Resultat

Studien viser at det er nødvendig å problematisere sammenhengen mellom naturvitenskap og kjønn. Forfatteren konkluderer med at det er helt vesentlig å utfordre eksisterende forestillinger om kjønn, og at slik utfordring resulterer i en verbalisering og tydeliggjøring av disse forestillingene. Ved å ta utgangspunkt i feministisk vitenskapskritikk og pedagogikk åpner man for en alternativ tilnæring til læring og undervisning i naturvitenskap. For førskolelærere som ikke har noen naturvitenskapelig bakgrunn, men som gjennomfører aktiviteter i naturvitenskap, blir den didaktiske og pedagogiske kompetansen de har fra før, et utgangspunkt for å utvikle de didaktiske evnene innenfor naturvitenskap.

Design

To metodiske tilnærminger er benyttet i avhandlingen. I den første metoden arbeidet forfatteren sammen med en gruppe av førskolelærere og lærere fra førskolen til sjette klasse i et longitudinalt aksjonsforskningsprosjekt. Gruppen bestod av tre førskolelærere, en fritidspedagog og en matematikk- og naturfaglærer. Prosjektet gikk fra 2007 til 2009, og gruppen møttes én gang i måneden til et totimers seminar. Det ble holdt til sammen 19 seminarer, og alle ble tatt opp på bånd og transkribert i etterkant. Den andre metodiske tilnæringen gikk ut på at forfatteren bad 14 erfarne førskolelærere og lærere som deltok i et utdanningsprogram, om å skrive ned sine refleksjoner omkring visse situasjoner fra hverdagen. Deretter leste de tekster som drøftet kjønnsteoretiske konsepter, og etterpå ble de bedt om å analysere situasjonene på nytt.

Referanser

Andersson, K. (2011). ”Lärare för förändring – att synliggöra och utmana föreställningar om naturvetenskap och genus”. Norrköping: Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier, Linköpings universitet.

Oppdragsgiver

Ikke oppgitt.