Kvalitetsarbejde i dagplejen.

Forfatter
Danmarks Evalueringsinstitut.
Kilde
København: Danmarks Evalueringsinstitut.
År
2011
ISBN
978-87-7958-630-7

Formål

Formålet med evalueringen er å undersøke og vurdere kommunenes arbeid med å kvalitetsutvikle og kvalitetssikre familiebarnehagene, herunder å avdekke utfordringer og muligheter forbundet med arbeidet. Med kvalitetssikring menes de aktivitetene som kommuneforvaltningen, også førskolelærerne i familiebarnehagene, gjennomfører for å sikre at praksisen i familiebarnehagene er i samsvar med barnehagelovgivningen og med det servicenivået som kommunestyret har bestemt skal gjelde for kommunen.

Resultat

Undersøkelsen peker på tre sentrale temaer i kommunenes fremtidsrettede arbeid med kvalitetssikring og -utvikling av familiebarnehagene. Det første temaet tar for seg de forskjellige rollene som familiebarnehagenes førskolelærere har i forbindelse med tilsyn i familiebarnehagene, og rapporten viser at førskolelærerne har tre forskjellige roller som de inntar overfor dagmammaene: rollen som faglig sparringpartner, rollen som kontrollør og rollen som stedfortredende styrer. Det andre temaet handler om familiebarnehagenes pedagogiske kompetanse sett i lys av barnehagelovens krav til innholdet i barnehagene, og det tredje temaet dreier seg om arbeidet med og evalueringen av pedagogiske læreplaner i familiebarnehagene. Undersøkelsen viser at det fra kommune til kommune er forholdsvis stor forskjell på retningslinjene for hvor ofte familiebarnehagenes førskolelærere skal føre tilsyn med familiebarnehagene. Det er også forskjell fra kommune til kommune på hvor ofte det blir gjennomført tilsynsbesøk i lekeromgruppene.

Design

Undersøkelsen består av en spørreskjemaundersøkelse som ble besvart av 77 av landets kommuner, og som handlet om familiebarnehager og kvalitetssikring. Spørreskjemaundersøkelsen ble brukt til å analysere hvilke kommunale rammer som finnes for kvalitetsarbeidet i familiebarnehagene. Fire av kommunene ble valgt ut, og ulike aktører i familiebarnehagene i de fire kommunene ble intervjuet for å kunne analysere tilsynsarbeidet og arbeidet med de pedagogiske læreplanene i familiebarnehagene.

Referanser

Danmarks Evalueringsinstitut (2011). ”Kvalitetsarbejde i dagplejen”. København: Danmarks Evalueringsinstitut.

Oppdragsgiver

Danmarks Evalueringsinstitut