”Kulturelt og språklig mangfold – og norskhet – i barnehager med norsk-russiske barn i Finnmark”.

Forfatter
Nilsen, H.K.
Kilde
Alta: Høgskolen i Finnmark.
År
2011
ISBN
978-82-7938-169-3

Formål

Undersøkelsen fokuserer på problemstillinger knyttet til barnehagens virksomhet når det gjelder barn og familier med russisk bakgrunn. Formålet er å skaffe kunnskap om hvordan russisk kultur og språk blir synliggjort i barnehagen, og hvordan barnehagen bidrar til å støtte barnas doble kulturelle tilhørighet og utvikling av flerspråklig kompetanse. Også foreldresamarbeidet og russiske foreldres inkludering i barnehagen ble undersøkt.

Resultat

I analysene går det frem hvordan russisk kultur og språk i barnehagen blir håndtert på kommunalt nivå og blant personalet og foreldrene. Undersøkelsen viser at det finnes forbedringspotensial for barnehagene for at de skal oppfylle de lovpålagte kravene om å gjenspeile det kulturelle og språklige mangfoldet. Undersøkelsen bekrefter språkets betydning som kulturbærer, og alle de russiske mødrene fremhever betydningen av å gi pass til russisk i barnehagen. Det russiske språket har også en fremtredende plass i barnehagens hverdagspraksis. Bortsett fra språkets betydning uttrykker de russiske mødrene i mindre grad interesse for russisk kulturformidling i barnehagen.

Design

Forfatteren intervjuet åtte russiske mødre i fem forskjellige barnehager og fem førskolelærere fra to barnehager i to forskjellige kommuner som ligger på grensen til Russland. I tillegg ble det utført en dokumentanalyse av rammeplaner med mål og innhold for barnehagens virksomhet. Til slutt har forfatteren observert det fysiske miljøet i to barnehager for å se om det fantes spor av andre kulturer enn den norske og samiske. Intervjuene, som er det sentrale datamaterialet, ble transkribert, og materialet ble ordnet i temaer og underkategorier.

Referanser

Nilsen, H.K. (2011). ”Kulturelt og språklig mangfold – og norskhet – i barnehager med norsk-russiske barn i Finnmark”. Alta: Høgskolen i Finnmark.

Oppdragsgiver

Høgskolen i Finnmark og Norges forskningsråd