Children's collaborative encounters in pre-school.

Forfatter
Svinth, L.
Kilde
Early Child Development and Care 2012, 1-16.
År
2012

Formål

Studien har til formål å undersøke barns samarbeidsformer i barnehager. Dernest er formålet å undersøke hvordan de institusjonelle kravene påvirker barns samarbeid fra et læringsperspektiv. Oppmerksomheten er særlig rettet mot utsatte barn i perifere posisjoner.

Resultat

Studien viser at når kommunikasjonen mellom det pedagogiske personalet og barnet f.eks. er begrenset til instruksjoner, er det vanskelig å opprettholde et symmetrisk og kollaborativt læringsmiljø. Ifølge studien er det behov for å utfordre det underliggende synet på læring. Den pedagogiske praksisen ser ut til å være drevet av en uklar forståelse av læring, der oppmerksomheten i den pedagogiske praksisen er rettet mot dokumentasjon, resultater og voksenstyrte aktiviteter, mens barnas perspektiv og samarbeid later til å være skjøvet i bakgrunnen. Studien avdekker to hovedmønstre i barns samarbeid. Det første mønsteret ses når barnas interesser og engasjement innenfor en pedagogisk aktivitet spontant fører til et kollaborativt møte. Det andre mønsteret ses når det pedagogiske personalet mister kontrollen over en pedagogisk aktivitet og dermed åpner opp for barnas kollaborative møte. Kollaborative møter oppstår av engasjement, men det kollaborative møtet i seg selv kan også føre til økt engasjement. Et unntak i dette mønsteret viser seg når det pedagogiske personalet begrenser møtet. Det framkommer også at barnas forventninger og kompetanser ikke er verdsatt som læringsressurser, og ettersom det pedagogiske personalet ikke tar initiativ til samarbeid, er det særlig utsatte barn som gjør seg få erfaringer med samarbeid.

Design

Det dreier seg om en dansk kvalitativ, etnografisk studie der man har observert 3–14 barn i alderen 3–5 år i forbindelse med ulike pedagogiske aktiviteter. Barna er observert over en periode på 11 måneder. Dataene er samlet inn ved hjelp av et håndholdt kamera ved 24 forskjellige anledninger i to barnehager. Begge barnehagene ligger i områder med en stor andel barn som kommer fra en svak sosioøkonomisk bakgrunn.

Referanser

Svinth, L. (2012). Children's collaborative encounters in pre-school. Early Child Development and Care 2012, 1-16.

Oppdragsgiver

Egmont Fonden, Danmark