Brug af evidensbaserede metoder i seks pædagogiske institutioner. Når evidens møder den pædagogiske hverdag.

Forfattere
Buus, A-M.
Grundahl, T.H.
Hamilton, S.D.P.
Rasmussen, P.
Thomsen, U.N.
Wiberg, M.
Kilde
Rapport 3 – august 2012.
År
2012
ISBN
978-87-91543-88-3

Formål

Formålet med denne studien er å undersøke hvordan evidensbaserte metoder som er implementert i pedagogiske institusjoner, har innflytelse på det pedagogiske personalets arbeid og bruk av kunnskap og dømmekraft i sin pedagogiske praksis. Med evidensbaserte metoder menes metoder som forskningen har påvist har en positiv effekt. Videre er formålet å analysere hvordan personalets beskrivelser av de pedagogiske oppgavene blir kombinert med bruk av forskjellige kunnskapstyper, som kunnskap i praksis og kunnskap i handling.

Resultat

Studien viser at det er stor variasjon mellom institusjonene med hensyn til hvordan de har implementert og bruker de evidensbaserte metodene – fra en utbredt og direkte anvendelse til en langt mer selektiv bruk. Studien viser også at det er vanskelig å isolere de ansattes kunnskapsgrunnlag. De ansatte baserer seg i mye større grad på institusjonens kultur enn på sin egen forståelse. Ingen av de ansatte i studien føler at de har gitt avkall på sin autonomi eller metodefrihet som en konsekvens av at de evidensbaserte metodene er blitt implementert. De hevder at de fortsatt har sin autonomi og dømmekraft, uansett om de følger en metode nøyaktig eller løsere som inspirasjon. Mange opplyser også at de mener at arbeidet med de evidensbaserte metodene tilfører en større grad av profesjonalisme i den pedagogiske praksisen. Metodene, retningslinjene og vurderingskriteriene gjør at praksisen deres blir tydeligere og mer presis både for dem selv og for barn og foreldre. Mange av deltakerne mener at utdanningen deres er for teoribasert og for lite anvendelig i praksis. Studien viser også at det pedagogiske personalets utdanningsbakgrunn i meget liten grad inngår sammen med bruken av de evidensbaserte metodene og den pedagogiske praksisen. Derimot har de ansattes erfaringer stor betydning for den pedagogiske praksisen og bruken av de evidensbaserte metodene.

Design

Til sammen seks institusjoner fra tre danske kommuner inngår i studien. De seks institusjonene har implementert evidensbaserte metoder. To av dem jobber med De utrolige årene, to jobber med PALS (Peer Assisted Learning Strategies), og de siste to jobber med ECERS (Early Childhood Environment Rating Scale). Forskerne har gjort videoobservasjoner og gjennomført fokusgruppeintervjuer med de ansatte i de seks institusjonene.

Referanser

Buus, A-M., Grundahl, T.H., Hamilton, S.D.P., Rasmussen, P., Thomsen, U.N. & Wiberg, M. (2012). Brug af evidensbaserede metoder i seks pædagogiske institutioner. Når evidens møder den pædagogiske hverdag. Rapport 3 – august 2012. Aalborg Universitet, Institut for læring og filosofi.

Oppdragsgiver

Børne- og Ungdomspædagogernes Landsforbunds forskningspulje