The Education and Care Divide: the role of the early childhood workforce in 15 European countries.

Forfattere
Van Laere, K.
Peeters, J.
Vandenbroeck, M.
Kilde
European Journal of Education 47(4), 527-541.
År
2012

Formål

Formålet med studien er å undersøke hvilken rolle barnehageassistenter har i 15 europeiske land, samt å relatere deres rolle til den aktuelle debatten om kvalitet i barnehagen. Det gis en oversikt over profilene for barnehageassistenter i de 15 landene som er med i studien.

Resultat

Resultatene viser at i 13 av de 15 landene som var med i studien, er assistentenes primære oppgave å støtte førskolelærerne i deres arbeid. Det er store variasjoner i hvor stor del av barnehagepersonalet assistentene utgjør. Oppgavene de har ansvar for, er generelt sett ikke underlagt politiske dokumenter eller offentlige regulativer, i motsetning til førskolelærernes oppgaver og ansvarsområder. Sverige er et av fem land som stiller særlige kompetansekrav ved ansettelser av assistenter. I de to skandinaviske landene Danmark og Sverige har førskolelærerne en sosialpedagogisk rolle som ivaretar både lærings- og omsorgsdimensjoner. Studien konkluderer med at danske og svenske assistenter dermed har en sosialpedagogisk rolle, ved at de jobber sammen med og under oppsyn av henholdsvis danske og svenske førskolelærere. I Danmark, Sverige og Slovenia er assistenter tilknyttet fagforeninger og har egne arbeidsavtaler – i motsetning til assistenter i de andre landene som er med i studien. I Danmark og Sverige er assistenter organisert i fagforeningen for helsepersonell.

Design

Til sammen 20 lokale eksperter fra de 15 deltakende landene deltok som informanter i studien. Disse lokale ekspertene bidro med data og opplysninger om offisielle kompetansekrav for assistenter samt andre offentlige regulativer som var relevante for prosjektet.

Referanser

Van Laere, K., Peeters, J. & Vandenbroeck, M. (2012). The Education and Care Divide: the role of the early childhood workforce in 15 European countries. European Journal of Education 47(4), 527-541.

Oppdragsgiver

Studien er en del av CoRe-studien (Competence Requirements in Early Childhood Education and Care), som utføres på oppdrag av Europakommisjonens avdeling for utdanning og kultur.