The Mathematical Competencies of Toddlers Expressed in Their Play and Daily Life Activities in Norwegian Kindergartens.

Forfattere
Reikerås, E.
Løge, I.K.
Knivsberg, A.
Kilde
International Journal of Early Childhood 44(1), 91-114.
År
2012

Formål

Studien har til formål å undersøke hvilke matematiske kompetanser som kommer til uttrykk gjennom lek og hverdagsaktiviteter hos 1003 norske barn med en gjennomsnittsalder på ca. to og et halvt år (mellom 30 og 33 måneder).

Resultat

Resultatene viser at barna har matematiske kompetanser innenfor alle de observerte områdene, som telling og addisjon (f.eks. opptelling), geometri (f.eks. former, rom, mønstre) og problemløsing (f.eks. matematisk språk). Det ses en stor spredning i scorene for følgende underkategorier: tall og telling, geometri samt problemløsning. Den største forskjellen ses i forbindelse med tall og telling. Sammenlignet med tidligere undersøkelser scorer barna i denne studien lavere på ferdighetene å bruke tallord og resitere tallsekvenser. Derimot scorer barna høyere på ferdigheten å legge puslespill og følge instrukser som inneholder spatiale ord, f.eks. om å gjenkjenne geometriske betegnelser. Vurderingsmaterialet som førskolelærerne har brukt til å identifisere barnas kompetanser, vurderes av førskolelærerne til å være et verdifullt verktøy som kan brukes i barnehager. Overordnet illustrerer og understreker resultatene fra studien barnehagens utfordringer, som går på at hvert barn skal gis mulighet til å trives og utvikle seg.

Design

Det dreier seg om en norsk kvantitativ studie som er del av en større flerfaglig longitudinell undersøkelse. Studien presenterer den første av fire målinger av barnas matematiske ferdigheter. Studien har til formål å identifisere tidlige utviklingsfaktorer som senere kan hemme eller fremme barnas lese-, skrive- og regneferdigheter. Til sammen 1003 småbarn, 513 mannlige og 490 kvinnelige førskolelærere er med i studien. 16,5 % av barna er flerspråklige. Dataene er samlet inn ved hjelp av førskolelæreres observasjoner av barnas lek og hverdagsaktiviteter i barnehagen på bakgrunn av et spesifikt vurderingsmateriale.

Referanser

Reikerås, E., Løge, I.K. & Knivsberg, A. (2012). The Mathematical Competencies of Toddlers Expressed in Their Play and Daily Life Activities in Norwegian Kindergartens. International Journal of Early Childhood 44(1), 91-114.

Oppdragsgiver

Prosjektet er finansiert i et samarbeid mellom Lesesenteret ved Universitetet i Stavanger og Stavanger kommune.