Fysisk lek i barnehagens uterom. 5åringers erfaring med kroppslig fysisk lek i barnehagens uterom.

Forfatter
Bjørgen, K.
Kilde
Nordisk Barnehageforskning 5(2), 1-15.
År
2012

Formål

Formålet med studien er å undersøke hvordan norske femåringer forholder seg til kroppslig, fysisk lek i barnehagens uteareal. Forskeren ønsker spesifikt å få svar på følgende fire spørsmål: 1) Hva slags kroppslige erfaringer har femåringer med bevegelseslek i barnehagens uteareal? 2) Hvilken type bevegelseslek foretrekker femåringer i barnehagens uteareal – og hvorfor? 3) Hva slags kroppslige erfaringer har barn med forskjellige typer bevegelseslek? 4) Hvordan opplever barna de voksnes roller i utearealet? Forskeren ønsker å undersøke hvordan barnas erfaringer kan bidra til å påvirke tilrettelegging for bevegelseslek, med hensyn til både personalets rolle og miljømessige forhold.

Resultat

Studien viser at de fleste av de til sammen 36 barna foretrekker å leke ute framfor inne. Dette skyldes begrensninger med hensyn til kroppslig utfoldelse og stemmebruk inne. Ute har barna lov til å rope, skrike, løpe og hoppe. På spørsmål om hvilke aktiviteter de foretrekker å drive med ute, svarer barna at det er sesongavhengig. Om vinteren foretrekker mange å ake eller stå på ski, mens fotball, sykling, klatring, løping og å plukke blomster framheves som foretrukne sommeraktiviteter. På spørsmål om hva som gjør at barna liker disse aktivitetene, oppgir de blant annet at de liker bevegelsene, farten og spenningen. Barna gir meget presise språklige beskrivelser av sine kroppslige erfaringer med hvordan det føles når de er aktive og leker. For eksempel beskriver de at når de hopper på trampoline, kan de kjenne hjertet slå, og at det føles som om de flyr ut i verdensrommet. Dette viser, ifølge forskeren, at barna er oppmerksomme på hva som skjer i kroppen når de er aktive. På spørsmål om hvorvidt de voksne liker å leke, svarer de fleste av barna at voksne ikke vet hvordan man leker, og studien viser at barna ikke har mange erfaringer med utelek sammen med voksne. Det framkommer likevel i studien at når de voksne leker med barna ute, setter barna stor pris på å leke sammen med dem.

Design

Det deltok til sammen 36 norske femåringer, 18 gutter og 18 jenter, i studien. Barna ble valgt ut fra seks forskjellige barnehager. Forskeren intervjuet barna i grupper på tre, og hvert intervju varte mellom 30 og 45 minutter. Intervjuene ble filmet. I tillegg hadde forskeren en samtale med styrerne i de seks utvalgte barnehagene for å få informasjon om barnehagens uteareal og fysiske miljømessige muligheter. Studien har et fenomenologisk perspektiv og ønsker derfor å framheve barnas opplevelser og erfaringer og forstå disse som meningsfylte, konkrete relasjoner ut fra erfaringer i bestemte situasjoner i spesifikke kontekster.

Referanser

Bjørgen, K. (2012). Fysisk lek i barnehagens uterom. 5åringers erfaring med kroppslig fysisk lek i barnehagens uterom. Nordisk Barnehageforskning 5(2), 1-15.

Oppdragsgiver

Ikke oppgitt.