Stille kamp om makten. En studie av barns interaksjon i digital kontekst i barnehagen.

Forfattere
Jernes, M.
Engelsen, K.S.
Kilde
Nordic Studies in Education 32, 281-296.
År
2012

Formål

Studien har til formål å undersøke hvordan inkludering og ekskludering kommer til uttrykk i barns samspill ved datamaskiner, og hvordan dette oppleves av førskolelærerne.

Resultat

Studien viser at barns samvær i en digital kontekst er komplekst og kan inneholde både vennskap og elementer av makt og ekskludering. Gjennom en konkret episode som for førskolelærerne ser ut til å være en inkluderende situasjon, illustrerer studien hvordan det foregår intern ekskludering rundt datamaskinene. Med intern ekskludering menes det som skjer når man er innenfor en gruppe eller et fellesskap, men blir oversett ved at de andre ser på hverandre og ingen lytter når man snakker. Studien viser hvordan gutten José, som har begrensede norskkunnskaper, ikke slipper til for å spille selv om han har ventet i 30 minutter og timeren har ringt flere ganger for å varsle at det er tid for å bytte plass. Han har flere ganger markert nonverbalt at det er blitt hans tur til å få datamaskinen, men de tre andre guttene reagerer ikke på henvendelsene hans. Når José, med førskolelærerens hjelp, endelig klarer å slippe til, varer spillet bare i fem minutter for hans del før timeren ringer på nytt og de tre andre guttene overtar datamaskinen. Det pedagogiske personalet sier at de er klar over at det kan forekomme ekskludering rundt datamaskinene, men at de stoler på at barna greier å håndtere en rettferdig fordeling i kameratgruppen. Det pedagogiske personalet nevner dessuten behovet for en førskolelærer som er mer til stede og kan hjelpe barn som ikke er i stand til å hevde sin rett. Forskerne argumenterer for at førskolelæreren kunne ha forklart de andre barna hvilke signaler José ga når han ville vise at det var hans tur. Mange i personalgruppen har i tillegg notert seg at den voksne ikke er aktivt med i den digitale konteksten, men bare har en kontrollerende rolle. Ifølge personalet bør førskolelærerne være til stede og delta for å være i stand til å gi barnet flere utfordringer, veiledning og stimulering underveis i spillet. Mer generelt viser studien at det er guttene som bruker datamaskinen, og at de bruker den til spill eller tegning.

Design

Det er samlet inn data i tre norske barnehager. Det er brukt ulike kvalitative metoder til innsamlingen, og dataene har form av dagbok, feltnotater, observasjon, intervju og videoopptak. Dataene er analysert ved hjelp av fenomenologi og hermeneutikk, som forfatterne har brukt til å prøve å fange meninger og tanker. Analyser av datamaterialet er presentert gjennom fortellinger om den tospråklige gutten José.

Referanser

Jernes, M. & Engelsen, K.S. (2012). Stille kamp om makten. En studie av barns interaksjon i digital kontekst i barnehagen. Nordic Studies in Education 32, 281-296.

Oppdragsgiver

Norges forskningsråd