Utfordringer når foresatte skal medvirke på tjenestetilbudet til eget barn.

Forfattere
Tveit, A.D.
Cameron, D.L.
Kilde
Nordic Studies in Education 32, 321-332.
År
2012

Formål

Formålet med studien er å undersøke hvilke utfordringer foreldre kan møte når de skal delta i tverrfaglige læreplangrupper som skal støtte barn med nedsatt funksjonsevne. Det overordnede temaet i artikkelen er foreldremedvirkning.

Resultat

Resultatene viser at kravet om at foreldre må forberede seg til gruppemøter, er en utfordring, og at medvirkning handler om mer enn å få mulighet til å påvirke barnets tilbud om støtte. Medvirkning krever en særlig innsats fra foreldrene. For at foreldre skal kunne bli en likeverdig partner i gruppemøter, må de, etter forfatternes vurdering, bidra til å sette dagsordenen, sette seg inn i sakspapirene, være til stede på møter og delta i diskusjonene. Foreldre bruker fritiden sin til å forberede seg til gruppemøter. Samtidig har mange foreldre full jobb i tillegg til ansvaret for å oppdra et barn som er funksjonshemmet. Studien viser imidlertid at disse utfordringene er delvis usynlige når det gjelder gruppemøter, og at foreldrene derfor står alene med problemene sine i den forbindelse. Undersøkelsen illustrerer også hvordan behovet for respekt og maktnøytralitet i forholdet mellom foreldre og profesjonelle blir utfordret ved at de profesjonelle i de to casene ikke oppfyller sitt profesjonelle ansvar. Dette kommer til uttrykk ved at de profesjonelle utviser motstand mot å påta seg bestemte arbeidsoppgaver i læreplangruppen, eller ved at de er illojale eller ikke klarer å utvise respektfull atferd overfor foreldrene. Forfatterne peker således på at idealene for et likeverdig og maktnøytralt forhold mellom foreldre og profesjonelle kan være vanskelige å leve opp til, og at det er behov for systematiske diskusjoner om problemstillinger som dukker opp når foreldre og profesjonelle skal realisere foreldremedvirkning.

Design

Studien omfatter to caser som er valgt ut fra et større prosjekt. Det overordnede prosjektet omfatter seks caser med seks barn fra seks norske barnehager samt tverrfaglige læreplangrupper. Den første av de to casene som utgjør datamaterialet i denne undersøkelsen, dreier seg om en gutt på fem år. Gutten har nedsatt psykisk funksjonsevne, men har gått i barnehage på fulltid siden han var to år gammel. Det ble gjennomført semistrukturerte intervjuer med guttens mor og far, en førskolelærer, en støttepedagog og koordinatoren for guttens læreplan. Den andre casen dreier seg om en fire år gammel gutt. Han er multifunksjonshemmet og går både i ordinær barnehage og i en spesialbarnehage. I denne casen ble guttens mor, en støttepedagog, en ansatt i guttens barnehage og koordinatoren for guttens læreplan intervjuet. Forut for intervjuene observerte man et møte i de to læreplangruppene. Intervjuene ble tatt opp på bånd og senere transskribert. Analysestrategien er basert på gruppering av data, og tekstsekvenser ble trukket ut ved hjelp av programmet NVivo 8.

Referanser

Tveit, A.D. & Cameron, D.L. (2012). Utfordringer når foresatte skal medvirke på tjenestetilbudet til eget barn. Nordic Studies in Education 32, 321-332.

Oppdragsgiver

Norges forskningsråd