Technological knowledge in early childhood education: provision by staff of learning opportunities

Forfatter
Sundqvist, P.
År
2020

Formål

Studien undersøker hvordan barnehageansatte legger forholdene til rette for at barna skal utvikle sin teknologiske kunnskap. Forskningsspørsmålet er: Hvilke typer teknologikunnskap fremmes i de ansattes organisering av læringsmuligheter for barn, og hvordan?

Resultat

Resultatene viser at de barnehageansatte la til rette for læring av et mangfold av teknologisk innhold, hovedsakelig knyttet til teknologiske objekter og kreative prosesser. Læringen spenner fra grunnleggende kunnskap om hvordan barna håndterer en kniv eller saks, til mer kompleks kunnskap om hvordan man kan bygge noe som passer til et bestemt formål og hvordan forskjellige verktøy og materialer passer til ulike aktiviteter. Måtene de barnehageansatte legger til rette for læringen på, påvirker hvilke av barnas evner som fremmes og utvikles.

Design

Studien baserer seg på data fra to barnehager med til sammen 35 barn mellom tre og fem år. Datamaterialet ble samlet inn gjennom deltakende observasjon og formelle og uformelle intervju.

Referanser

Sundqvist, P. (2020). “Technological knowledge in early childhood education: provision by staff of learning opportunities”. International Journal of Technology and Design Education, 30(2020):225-242.