What about the Migrant Children? The State-Of-The-Art in Research Claiming Social Sustainability

Forfatter
Boldermo, S., Ødegaard, E. E.
Kilde
Sustainability, 11(2).
År
2019

Formål

I denne litteraturstudien har forfatterne gått gjennom forskningsartikler relatert til utdanning for bærekraft (Education for Sustainability) i barnehagen. Formålet var å beskrive i hvilken grad utdanning for bærekraft henger sammen med et holistisk og sosialt perspektiv som tar hensyn til etnisk mangfold og opplevelser av tilhørighet. 

Forskningsspørsmål:

  1. I hvilken grad er et helhetlig og sosialt perspektiv på bærekraft anvendt/reflektert i forskningsartikler om undervisning om bærekraft (Early Childhood Education for Sustainability, ECEfS) i barnehagen?
  2. Hvordan er det sosiale aspektet av utdanning for bærekraft begrepsfestet av barnehageforskere?
  3. Hva sier forskningen om mangfold/flerkulturelle perspektiver og migrantbarn relatert til det sosiale aspektet av utdanning for bærekraft?
  4. Hva sier forskningen om tilhørighet (og relaterte konsepter) i en ECEfS-kontekst?

Resultat

Resultatene av studien viste at forskere innen bærekraftig utvikling i stor grad anerkjente de miljømessige, økonomiske og sosiale aspektene av bærekraft for utdanning og dermed anvendte et holistisk perspektiv på fenomenet. Men selv om de sosiale dimensjonene ble sett på som sterkt knyttet til tema som sosial rettferdighet, medborgerskap og oppbygging av stabile samfunn, var det få artikler som utforsket mangfold, multikulturelle perspektiver eller innvandrerbarns situasjon i sammenheng med arbeidet med utdanning for bærekraft i barnehagen. Videre blir konseptet tilhørighet i liten grad sett i sammenheng med innvandrere og flyktninger. Forfatterne argumenterer for at disse aspektene bør bli inkludert i videre forskning. 

Design

Forskerne søkte etter vitenskapelige artikler i 20 tidsskrifter (ni nordiske og elleve internasjonale) om utdanning, barnehage og/eller utdanning for bærekraft. Litteratursøkene ble gjort på tittel, nøkkelord og sammendrag med engelske, norske og svenske varianter av nøkkelordene «sustainability», «sustainable/environmental development», «social sustainability», «social dimension», «belonging», «citizenship», «democracy» og «agency». 

Litteraturgjennomgangen ble gjort i fire steg. I første steg identifiserte forskerne 59 artikler i de 20 tidsskriftene. I andre steg leste forskerne gjennom artiklene og vurderte relevansen av dem. 41 artikler gikk videre til tredje steg og ble lest grundig og organisert etter formål, forskningsspørsmål, teori, metode, utvalgsstørrelse og konklusjoner. I fjerde steg organiserte forskerne artiklene i henhold til relevans bestemt av de fire forskningsspørsmålene.

Referanser

Boldermo, S. & Ødegaard, E. E. (2019). “What about the Migrant Children? The State-Of-The-Art in Research Claiming Social Sustainability”. Sustainability, 11(2).

Oppdragsgiver

Forskningsrådet, Norge. Universitet i Tromsø – Norges arktiske universitet, Norge. Høgskulen på Vestlandet, Norge