”Kalle, du kan ju läsa!”: Förskoleklasslärare synliggör förskoleklasselevers skriftspråksutveckling

Forfatter
Alatalo, T.
Kilde
Nordic Journal of Literacy Research, 2017(3), 1-18.
År
2017

Formål

I perioden fra efteråret 2013 til foråret 2015 pågik et kommunalt kompetenceudviklingsprojekt, som havde til formål at give pædagoger i den svenske børnehaveklasse mulighed for at danne nye erfaringer og styrke deres fagkundskaber inden for skriftsprogsområdet. Studiets formål er at undersøge pædagogers og børns meningsdannelse om skriftsprogsudvikling i forbindelse med en bedømmelsesaktivitet.

Resultat

Informanterne valgte mindst to børn ud til bedømmelsesaktiviteten, og de gav enstemmigt udtryk for, at aktiviteten havde øget deres kundskab om børnenes skriftsproglige formåen samt hjulpet dem til at udvikle ny viden om, hvordan børns læseudvikling kan bedømmes. Samtlige pædagoger var overraskede over, hvor langt en del af børnene var kommet i deres skriftsproglige udvikling. Flere af dem beskrev, hvordan børn, som de ikke troede kunne læse, faktisk havde knækket læsekoden. Børnene var ikke nødvendigvis selv bevidste om, at de havde knækket læsekoden, før de deltog i aktiviteten og reflekterede over deres læseformåen sammen med pædagogen. På den måde førte aktiviteten ikke blot til ny læring for pædagogerne, men også for børnene, som i interaktion med en voksen skabte ny mening omkring deres skriftsprogsudvikling. Ligeledes stimulerede opgaven børnene til fx at læse sammen med andre børn og på den måde fortsætte deres udvikling.

I mødet mellem projektets faglige fokus og de praktiske opgaver fik pædagogerne mulighed for at omvurdere deres tidligere erfaringer og på den måde opdage, at børn i børnehaveklassen læser, hvordan de læser, og hvordan pædagogerne kan stimulere børnene til at komme videre i deres skriftsprogsudvikling. Ifølge forfatteren indikerer resultaterne, at kompetenceudvikling kan udmunde i nye indsigter om børns skriftsproglige formåen og derigennem forstærke mulighederne for at stimulere børn i deres videre udvikling. Af det empiriske materiale fremgår det gennem udtalelser fra pædagogerne, at deres opdagelser om børn, som havde knækket den alfabetiske kode, føjer en ny og betydningsfuld dimension til deres pædagogiske praksis.

Design

I kompetenceudviklingsprojektet indgik forelæsninger om sproglig bevidsthed, afkodning og flydende læsning, læseforståelse samt bedømmelse af læseformåen. Desuden indgik opgaver, som pædagogerne gennemførte med deres børnehaveklassebørn efter hver forelæsning. Efter hver opgave gennemførtes ligeledes kollegiale samtaler i arbejdsteams om erfaringerne fra opgaven.

Kompetenceudviklingsprojektet undersøges i forskellige delstudier. Denne artikel fokuserer på en opgave, som pædagogerne gennemførte efter en forelæsning om afkodning og flydende læsning. I opgaven skulle pædagogerne bedømme børnenes skriftsprogsudvikling, særligt bogstavkendskab, grafem-fonem-koblinger og afkodningsformåen.

I alt syv børnehaveklassepædagoger fra tre forskellige skoleenheder blev interviewet, enten i grupper eller enkeltvis. Interviewene fokuserede på informanternes erfaringer fra den praktiske opgave med at bedømme børns skriftsprogsudvikling. Studiet tager udgangspunkt i det sociokulturelle perspektiv og pragmatismen. Forfatterne trækker i analysen på begreberne erfaring og meningsdannelse.

Referencer

Alatalo, T. (2017). ”Kalle, du kan ju läsa!”: Förskoleklasslärare synliggör förskoleklasselevers skriftspråksutveckling. Nordic Journal of Literacy Research, 2017(3), 1-18.