Does Professional Development of Preschool Teachers Improve Child Socio-Emotional Outcomes?

Forfattere
Jensen, B.
Jensen, P.
Kilde
IZA Discussion Paper No. 8957. Institute for the Study of Labor (IZA).
År
2015

Formål

Studiets overordnede formål er at undersøge, om udsatte børns socio-emotionelle færdigheder kan forbedres ved at tilbyde VIDA-uddannelse til pædagoger (preschool teachers) i dagtilbud (preschool). Interventionen VIDA (Vidensbaseret indsats over for udsatte børn i dagtilbud) involverer et toårigt efteruddannelsesforløb for pædagoger. Formålet med interventionen er at give det enkelte barn læringsmuligheder i dagtilbudssammenhæng, som passer til barnets evner, og som samtidig udvikler dets evner. Interventionen har fokus på stimulering af børns sproglige og sociale kompetencer samt deres logiske forståelse.

Resultat

Overordnet peger undersøgelsen på, at det er muligt at forbedre børns socio-emotionelle færdigheder gennem en intervention med fokus på pædagogers kompetenceudvikling, men at interventionen ikke er særligt effektiv i forhold til at lave en målrettet indsats for socialt udsatte børn, i hvert fald ikke i et universelt dagtilbudssystem. Resultaterne peger desuden på, at pædagogiske forandringer i dagtilbud kræver en vis stabilitet i personalegruppen. Studiet viser, at VIDA-uddannelse af dagtilbudspædagoger har en positiv effekt på 3-5-årige børns udvikling og adfærd. Interventionen forbedrer børns emotionelle udvikling i signifikant grad. Den reducerer emotionelle og adfærdsmæssige problemer blandt børn. Resultaterne viser dog også, at interventionen ikke har større effekt på socialt udsatte børn end ”ikke socialt udsatte” børn. Børn af mødre med lange uddannelser havde signifikant højere SDQ-scorer end børn af mødre med korte uddannelser. Familiens indkomst og etnicitet betyder ikke noget i forhold til effekten af interventionen. Resultaterne viser, at visse typer dagtilbud hindrer den positive effekt af VIDA, f.eks. er effekten af VIDA mindre i dagtilbud med mange socialt udsatte børn og i dagtilbud med høj personaleudskiftning.

Design

Undersøgelsesdesignet involverede RCT (Randomized Controlled Trial), dvs. at i alt 58 dagtilbud blev tilfældigt udvalgt til at modtage eller ikke modtage VIDA-interventionen. 29 dagtilbud blev tilfældigt udvalgt som interventionsgruppe, og 29 dagtilbud blev udvalgt som kontrolgruppe. I gennemsnit blev 12 børn fra hvert dagtilbud vurderet af pædagoger vha. Strength of Difficulties Questionnaire (SDQ) før og efter interventionen i henholdsvis 2010 og 2012. SDQ bestod af 25 spørgsmål, som undersøgte børns styrker og svagheder ift. børns socio-emotionelle udvikling. Der var fem subskalaer i SDQ, nemlig (1) emotionelle symptomer, (2) adfærdsproblemer, (3) hyperaktivitet, (4) venskabsproblemer (peer relationship problems) og (5) prosocial adfærd. Der blev vurderet i alt 686 børn, hvoraf 369 gik i dagtilbud, som modtog interventionen, og 290 gik i dagtilbud, som udgjorde kontrolgruppen. Der blev indsamlet baggrundsinformationer om forældre, børn og dagtilbud såsom forældrenes uddannelsesmæssige baggrund og dagtilbuddenes personaleudskiftning.

Referencer

Jensen, B., Jensen, P. & Rasmussen A.W. (2015). Does Professional Development of Preschool Teachers Improve Child Socio-Emotional Outcomes? IZA Discussion Paper No. 8957. Institute for the Study of Labor (IZA).

Opdragsgiver

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale forhold og Center for Strategisk Uddannelsesforskning (CSER), Aarhus Universitet.