Nationale praktikker i børnehaven: Om relationen mellem forskelsstrukturer i småbørnspædagogikken og en nationalstatsorganisering.

Forfatter
Larsen, V.
Kilde
Roskilde: Roskilde Universitet. Institut for Psykologi og Uddannelsesforskning.
År
2010
ISBN
978-87-91387-36-4

Formål

Formålet med studiet er at undersøge hvordan den pædagogiske praksis er relateret til nationalt skabte kulturelle betydninger og dermed til nationalstatens organisering. Desuden spørges der om hvilken betydning den nationale indlejrede praksis har for bestemmelse af lighed og forskel, det vil sige hvordan der skelnes mellem det fællesskab man er en del af, og det der er uden for fællesskabet (’dem og os’).

Resultat

Studiet viser at småbørnspædagogik er relateret til nationalstatens organisering. Det har ifølge Bourdieu betydning for den kulturelle kapitals indhold og fordeling og dermed for de differentieringsmekanismer der optræder. Differentieringsmekanismer forstås som de måder anderledeshed håndteres på. Studiet fremstiller og analyserer barnet i fem forskellige former: det sociale, verbale barn, det sociale, emotionelle barn, det naturlige barn (barnets udeliv i naturen), det kropsligt kontrollerede barn og det lineære barn (forestillingen om at barnet udvikler sig i overensstemmelse med sin alder). Det er i disse former det nationale viser sig som en måde at skabe sammenhæng, harmoni og helheder på. Studiet viser også at det nationale ikke eksplicit gøres til et spørgsmål om etnicitet eller nationalstat. Den form for nationalisme der ses i hverdagen i en daginstitution, kommer til syne i spørgsmål om alder, om at blive gode venner eller om at slippe af med vrede og få glæden ind.

Design

Datamaterialet består af feltnotater fra observationer i to daginstitutioner. Derudover er i alt ni pædagoger/pædagogmedhjælpere/andet pædagogisk personale blevet interviewet. Medarbejderne repræsenterer en række forskellige nationaliteter. Studiet er en kultursociologisk undersøgelse af pædagogik som nationalstatsligt fænomen suppleret med en kultur-/socialhistorisk optik. Den teoretiske ramme er inspireret af Bourdieus prakseologiske teori og Archers kritiske realisme.

Referencer

Larsen, V. (2010). Nationale praktikker i børnehaven: Om relationen mellem forskelsstrukturer i småbørnspædagogikken og en nationalstatsorganisering. Roskilde: Roskilde Universitet. Institut for Psykologi og Uddannelsesforskning.

Opdragsgiver

uoplyst