The Relationship between Classroom Quality-Related Variables and Engagement Levels in Swedish Preschool Classrooms: A Longitudinal Study

Forfatter
Castro, S., Granlund, M., & Almqvist, L.
Kilde
European Early Childhood Education Research Journal, 25(1), 122-135.
År
2017

Formål

Formålet med studiet er at undersøge forholdet mellem dagtilbudskvalitet (classroom quality) og børns engagement (engagement levels) i svenske dagtilbud. Dagtilbudskvalitet og børns engagement vurderes i dette studie ud fra det såkaldte CLASS-skema (The Classroom Assessment Scoring System), som er et observationsværktøj til at måle kvaliteten af de aktiviteter og interaktioner, som foregår i børnegruppen/på stuen. CLASS-systemet er inddelt i tre overordnede domæner: (1) følelsesmæssig støtte (emotional support), herunder klimaet i gruppen og pædagogens lydhørhed og hensyntagen over for børneperspektiver, (2) organisering af børnegruppen (classroom organisation), som handler om fx systemer til adfærdsregulering, rutiner og variation og struktur i læringsindhold, og (3) læringsunderstøttelse (instructional support), fx konceptuel udvikling, feedback og sprogbrug.

Børns engagement vurderes på gruppeniveau ved at observere fx børnenes fokus og deltagelse i dagtilbuddets forskellige aktiviteter og deres kontakt til andre børn og lyst til at lege med de tilgængelige materialer i miljøet.

Forfatterne undersøger følgende forskningsspørgsmål: Hvilke ændringer ses med hensyn til følelsesmæssig støtte, organisering af børnegruppen, læringsunderstøttelse samt børnenes engagement over tid? På hvilken måde kan følelsesmæssig støtte, organisation af børnegruppen og læringsunderstøttelse forudsige børnegruppens engagement over tid? Hvad karakteriserer de fundne mønstre i engagement og dagtilbudskvalitet?

Resultat

Overordnet vurderer forfatterne, at de observerede dagtilbudsgrupper er karakteriserede ved et relativt højt niveau af følelsesmæssig støtte, organisering af børnegruppen og læringsunderstøttelse, ligesom børnenes engagement også generelt er på et højt niveau. Imidlertid viser resultaterne, at mens niveauet for de tre domæner, dvs. følelsesmæssig støtte, organisering af børnegruppen og læringsunderstøttelse, stiger over tid, forbliver børnenes engagement på et stabilt niveau. Dette kan ifølge forfatterne skyldes, at børnenes engagement generelt ligger højt. Analysen viser videre, at følelsesmæssig støtte er den stærkeste indikator i forhold til at forudsige børns engagement over tid. Ifølge forfatterne indikerer resultaterne overordnet, at svenske dagtilbud er af høj kvalitet, særligt når det gælder pædagogens følelsesmæssige støtte til børnene, hvilket forklarer børnenes høje niveau af engagement.

Design

Det empiriske materiale består af CLASS-observationer af 165 pædagoger (preschool teachers) fra 55 dagtilbudsgrupper (preschool units). Dataindsamlingen foregik, ved at pædagoger og børn blev observeret i forskellige hverdagsaktiviteter. Observationerne var ikke rettet mod de enkelte børn, men mod børnegruppen som helhed. De observerede børn var mellem 1 og 5 år. Børnegruppens engagement blev også vurderet ud fra CLASS-pointsystemet, mens baggrundsinformation om pædagogerne blev indsamlet gennem et spørgeskema. Observationerne blev foretaget to gange i hver dagtilbudsgruppe med 12 måneders mellemrum, hvilket gav mulighed for at se på udviklingen i engagement og dagtilbudskvalitet over tid.

Referencer

Castro, S., Granlund, M., & Almqvist, L. (2017). The Relationship between Classroom Quality-Related Variables and Engagement Levels in Swedish Preschool Classrooms: A Longitudinal Study. European Early Childhood Education Research Journal, 25(1), 122-135.

Opdragsgiver

Vetenskapsrådet