A case study of a Green Flag-certified preschool in Sweden

Författare
Borg, F.
Källor
Hungarian Educational Research Journal, 9(4):607-627.
År
2019

Syfte

Syftet med studien är att bidra med kunskap om hur utbildning för hållbar utveckling genomförs i låga åldrar. Studien utgår från följande frågeställningar: (1) Integrerar förskolan miljömässiga, sociala och ekonomiska dimensioner av hållbar utveckling i sin undervisningspraxis? I så fall, hur? (2) Hur möjliggör förskollärarna för aktivt deltagande från alla intressenter, till exempel barn, föräldrar och lokalsamhällen?  

Resultat

Resultaten från studien indikerar att förskolepersonalen visar de sammankopplade systemen mellan människor och natur genom att använda två teman: (1) Människors och planetens hälsa och (2) människors och djurs samhälle. Förskolepersonalen använde olika undervisningsmetoder för att undervisa om hållbar utveckling.  

Resultaten visar att det var svårt för personalen att inkludera den ekonomiska dimensionen av hållbar utveckling i undervisningen. Personalen kopplade de ekonomiska aspekterna främst till begränsning, återvinning och återanvändning. 

Studien visade att integrering av undervisning om hållbar utveckling i förskolan kan bero på enskilda lärares engagemang för hållbarhet. Resultaten indikerar också att de miljömässiga, sociala och till viss del de ekonomiska aspekterna av en hållbar utveckling var sammankopplade och beroende av varandra i förskolans undervisningsaktiviteter. 

Design

Den aktuella förskolan hade under flera år uppfyllt kraven för Grön Flagg-certifiering och ingick i ett utvecklingsprojekt för förskolor. Genom det större utvecklingsprojektet samtyckte förskolan till att delta i studien. Förskolan hade två enheter med totalt 36 barn i åldrarna 1–6 år och 8 förskolemedarbetare. Författaren observerade aktiviteterna när de inträffade naturligt och hade informella samtal med personalen. Det empiriska datamaterialet samlades in genom observation av lärarnas arbete med utbildning för hållbar utveckling med barnen, gruppdiskussioner med personalen och chefen, möten med personalen och deltagande i aktiviteter.  

Referenser

Borg, F. (2019). “A case study of a Green Flag-certified preschool in Sweden”. Hungarian Educational Research Journal, 9(4):607-627. 

Uppdragsgivare

Skolutvecklingsfonden vid Pedagogiskt utvecklingscentrum Dalarna (PUD), Sverige