Allegiance and knowledge levels of professionals working with early intensive behavioural intervention in autism

Författare
Långh, U., Hammar, M., Klintwall, L., & Bölte, S.
Källor
Early Intervention in Psychiatry, 11(5), 444-450.
År
2017

Syfte

Studien undersöker olika informantgruppers kunskaper om och lojalitet med EIBI, Early Intensive Behavioural Intervention, som är en metod att arbeta med beteenden och färdigheter hos barn med autismspektrum. Studien fokuserar på fem olika informantgrupper: förskolepersonal som utför EIBI med, förskolepersonal som inte utför EIBI, experter på beteendeterapi, skolpersonal och föräldrar till barn med autismspektrum.

 

Resultat

Resultaten visar att förskolepersonal som utför EIBI med handledning har en större formell kunskap om EIBI än förskolepersonal som inte är involverad i ett EIBI-program. Det är däremot inte skillnad på de två gruppernas lojalitet med EIBI-konceptet, vilket enligt författarna visar att handledning ökar personalens kunskaper men inte i någon högre utsträckning deras lojalitet. Det framgår också att förskolepersonal som utför EIBI har mindre kunskaper och visar en lägre grad av lojalitet jämfört med experter på beteendeterapi. Enligt författarna pekar resultatet för förskolepersonalens kunskaper om EIBI generellt på att kunskap om de grundläggande ABA-principerna (Applied Behaviour Analysis) som används i EIBI inte är vanlig bland förskolepersonal.

Design

Totalt 294 informanter ingår i undersökningen, varav 33 förskolepersonal som utför EIBI med handledning, 26 förskolepersonal som inte utför EIBI, 60 experter på beteendeterapi, 25 skolpersonal och 150 föräldrar till barn med autismspektrum. Det empiriska materialet består av svar på enkäter som analyseras statistiskt.

Referenser

Långh, U., Hammar, M., Klintwall, L., & Bölte, S. (2017). Allegiance and knowledge levels of professionals working with early intensive behavioural intervention in autism. Early Intervention in Psychiatry, 11(5), 444-450.

Uppdragsgivare

Stiftelsen Frimurare Barnhuset i Stockholm och Stiftelsen Kempe-Carlgrenska fonden. Sven Bölte fick stöd av Vetenskapsrådet.