Små, store eller måske rettere mellemstore organisationer? En undersøgelse af sammenhængen mellem ledelsesspænd, ledelsesidentitet og brugen af transformationsledelse i danske daginstitutioner

Författare
Bro, L. L.
Källor
Politica 48(2), 158-178.
År
2016
ISBN
27412432

Syfte

Studien undersöker hur mycket chefen arbetar med att få personalen att omfatta en gemensam idé om förskolans mål och arbetsmetoder i olika stora personalgrupper. Författaren vill ta reda på hur förskolepersonal som ingår i olika stora personalgrupper bedömer hur chefen försöker påverka deras inställning till arbetet, och om ledarstilen har någon betydelse för förhållandet mellan personalgruppens storlek och chefens ideologiska arbete (ledarstilen i betydelsen allmänt chefskap eller chefskap baserat på yrkesexpertis.

Resultat

Personalen uppfattar att chefens ideologiska påverkan är mest intensiv i de mellanstora personalgrupperna (12–20 medarbetare), och ledarstilen avgör hur mycket chefen arbetar med idépåverkan framför allt i de små och mellanstora personalgrupperna.

Skälet till att det ideologiska trycket från chefen är starkast i de mellanstora grupperna beror på att cheferna i dessa grupper har störst möjligheter att utveckla sin ledarstil och formulera visioner för förskolan. De har också möjlighet att förmedla visionen till var och en av de underlydande. Om chefernas ideologiska påverkan ska bli lika stark i de små personalgrupperna måste cheferna där se sig mer som allmänna ledare och ta sig tid till att skapa och sprida visioner, och se detta som en viktig del av sitt arbete.

I de stora personalgrupperna är chefens ideologiska påverkan svagare eftersom det där är det svårare för chefen att hinna med att påverka var och en av medarbetarna lika intensivt som i de mellanstora grupperna. Enligt författaren måste cheferna här lägga mer tid på att inskärpa och upprätthålla sin vision i varje kontakt med medarbetarna om de ska kunna öka sitt ideologiska inflytande.

Design

Materialet består av enkätsvar från 118 chefer och 830 underlydande från 118 förskolor. Personalgrupperna varierade i storlek mellan 5–11, 12–20 och 21–45 medarbetare. Enkäten genomfördes i samband med en chefsutbildning på Århus universitet (LEAP-projektet).

Referenser

Bro, L. L. (2016). Små, store eller måske rettere mellemstore organisationer? En undersøgelse af sammenhængen mellem ledelsesspænd, ledelsesidentitet og brugen af transformationsledelse i danske daginstitutioner. Politica 48(2), 158-178.

Holm-Petersen et al. (2015): Ledelsesspænd på daginstitutionsområdet

Uppdragsgivare

Ingen upplysning