Barnehagestyreres opplevelser av forholdet til skolen i spørsmål om barns læring

Författare
Moen, K. H.
Källor
Tidsskrift for Nordisk Barnehageforskning, 14(5), 1-16.
År
2017

Syfte

Studien undersöker i vilken grad chefer på kommunala och privata förskolor upplever oenighet med skolan i frågor om barns lärande i förskolan, och vad en sådan oenighet kan handla om (till exempel oenighet om innehållet i lärandet eller graden av vuxenstyrning). Studien undersöker också i vilken grad chefer på kommunala och privata förskolor försöker att påverka skolan i frågor om barns lärande, och eventuellt på vilka sätt.

Resultat

Cheferna upplever en liten grad av oenighet med skolan i frågor om barns lärande i förskolan. Cheferna på kommunala förskolor upplever lite oftare oenighet med skolan jämfört med chefer på privata förskolor.

Ett tema som det kan vara oenighet om är graden av vuxenstyrning i läraktiviteterna. Oenigheten handlar om förhållandet mellan vuxenstyrning och att ge utrymme för barns egna intressen, initiativ och deltagande i lärsituationer, där förskolans betoning på barns deltagande kan komma i konflikt med skolans högre grad av lärarstyrning. Ett annat tema handlar om lärandets innehåll, där till exempel en chef från en kommunal förskola upplever att skolan lätt förknippar lärande med ämnesområden, som ligger nära centrala ämnes- och kompetensområden i skolan. Flera chefer berättar också om egen eller personalens oro över att förskolan ska blir alltför lik skolan. Genom intervjuerna framgår det att cheferna förknippar det skolliknande med förmedlingspedagogik, lärmål, kartläggning och mätning. Oron för det skolliknande kopplas inte alltid till vad skolan själv står för, utan till uppfattade förväntningar om lärande från myndigheterna.

Det är stor spridning i chefernas svar på om de försöker påverka skolan i frågor om barns lärande. Samtidigt finns det tydliga skillnader mellan svaren från cheferna på privata och kommunala förskolor. Cheferna på kommunala förskolor är mest aktiva i att försöka påverka skolan i synen på barns lärande i förskolan. En chef på en kommunal förskola talar om offensiv argumentation för att ta tillvara förskolans breda syn på lärande, medan en annan chef berättar om möten med en mer dialogbaserad ömsesidig påverkan. En chef berättar att hon försöker påverka skolan att ta kontroll över samarbetsprocessen och informerar skolan om förskolans generella arbete med lärande kopplat till projektarbete och andra läraktiviteter för barn. Chefernas försök att påverka skolans syn på lärande i förskolan kallas av författaren för utåtriktat pedagogiskt ledarskap.

Design

Datamaterialet utgår från en enkät bland 2 430 chefer i norska förskolor med en svarsprocent på 54 procent, motsvarande 1 310 chefer. Dessutom tillkommer en mindre kvalitativ intervjuundersökning med 16 chefer. Enkäten genomfördes med hjälp av online-frågor. Intervjuerna bestod av individuella intervjuer som spelades in och transkriberades. Studien ramas in av teori om organisationsfält samt pedagogiskt och utåtriktat ledarskap. Studien ingår i projektet Ledarskap för lärande: utmaningar för förskolor i Norge.

Referenser

Moen, K. H. (2017). Barnehagestyreres opplevelser av forholdet til skolen i spørsmål om barns læring. Tidsskrift for Nordisk Barnehageforskning, 14(5), 1-16.

Uppdragsgivare

Projektet fick stöd av Norges Forskingsråd genom programmet FINNUT. Projektet drivs i regi av Dronning Mauds Minne Høgskole for Barnehagelærerutdanning i samarbete med universitetet i Bergen och Norduniversitet.