Children’s Perspective on Learning: An International Study in Denmark, Estonia, Germany and Sweden

Författare
Sandberg, A., Broström, S., Johansson, I., Frøkjær, T., Kieferle, C., Seifert, A., Roth, A., Tull, M., Ugaste, A., & Laan, M.
Källor
Early Childhood Education Journal, 45(1), 71-81.
År
2017

Syfte

Artikeln undersöker hur barn i Danmark, Estland, Tyskland och Sverige beskriver sina egna perspektiv på lärande. Syftet med studien är att få insikt i barns uppfattningar om lärande i förskolan och övriga sociala sammanhang.

 

Resultat

Resultaten visar att de deltagande barnen generellt är medvetna om sitt eget lärande och kan uttrycka sitt perspektiv på lärande. Barnen beskriver både praktiska, sociala och akademiska aspekter på lärande. Att lära sig praktiska färdigheter kan till exempel handla om att cykla, spela fotboll eller delta i estetiska aktiviteter. Socialt lärande handlar om att kunna leka med andra barn och känna till de regler som är viktiga för att bygga upp goda relationer med vuxna och barn. Barnen talar också om att lära sig hur man uppför sig korrekt, bland annat att följa reglerna på förskolan . Barnens uppfattning om akademiskt lärande är förknippat med matematik samt att läsa och skriva. I nära anknytning till akademiska färdigheter talar barnen också om olika former av faktakunskaper, till exempel om naturen.

Barnen ger uttryck för att man kan lära sig på fyra olika sätt:

  • på egen hand
    genom träning
  • med hjälp av vuxna
  • tillsammans med andra barn.

Barnen föredrar att lära sig i samarbete med andra, och ser vuxna och äldre barn som mentorer, som kan träda in och hjälpa dem när de behöver. Om det handlar om att lära sig nya komplicerade färdigheter behöver de hjälp av en vuxen, medan de lär sig praktiska färdigheter, lek och artigt uppförande av andra barn. Lärande kan enligt barnen pågå både hemma, på förskolan, i skolan och på fritidsaktiviteter.

När barnen får frågan vad de gärna kan tänka sig att lära sig i skolan svarar de generellt att skolan mest handlar om akademiska färdigheter, som att läsa och skriva samt matematik. Barnens svar pekar på att barnen ser en klar skillnad mellan aktiviteterna på förskolan och i skolan i den meningen att lärande i skolan har en tydlig struktur jämfört med i förskolan.

Design

Forskarna använder fokusgruppsintervjuer för att få en inblick i barns syn på det egna lärandet. Totalt 181 barn från de fyra länderna deltar i 51 fokusgruppsintervjuer med 3–6 barn i varje grupp. De deltagande barnen är i de flesta fall 5–6 år, men i den svenska delen av studien medverkar också 4-åringar. I intervjuerna får barnen frågor om vad lärande är och hur de lär sig. Dessutom får de frågor om hur man kan lära sig och vad de gärna vill lära sig i skolan. Studien genomförs ur en barncentrerad metod, där barn ses som medskapande i forskningsprocessen. Den insamlade datan analyseras med hjälp av kvalitativ innehållsanalys och tematisk analys.

Referenser

Sandberg, A., Broström, S., Johansson, I., Frøkjær, T., Kieferle, C., Seifert, A., Roth, A., Tull, M., Ugaste, A., & Laan, M. (2017). Children’s Perspective on Learning: An International Study in Denmark, Estonia, Germany and Sweden. Early Childhood Education Journal, 45(1), 71-81.