Gender matters: male and female ECEC practitioners’ perceptions and practices regarding children’s rough-and-tumble play (R&T)

Författare
Storli, R., & Sandseter, E. B. H.
Källor
European Early Childhood Education Research Journal, 25(6), 838-853.
År
2017

Syfte

Studien undersöker hur manliga och kvinnliga anställda i förskola uppfattar och arbetar med barns rough-and-tumble-lek (R&T) inomhus och utomhus.

Resultat

Resultaten visar att förskolemedarbetarna såg både positiva och negativa sidor med R&T-lek, och att de i högre grad tillät R&T-lek utomhus än inomhus. Forskarna påpekar att det mest överraskande resultatet från enkätundersökningen var att det inte fanns signifikanta könsskillnader bland den pedagogiska personalen med hänsyn till deras tillgång till R&T-lek. Resultaten från intervjuerna visar samtidigt att de manliga medarbetarna var mer positiva till R&T-lek än de kvinnliga. Resultaten visar också att de kvinnliga medarbetarna ändrade sin inställning till och sitt arbete med R&T-lek, när de hade fått mer kunskaper och erfarenhet av R&T-lek i samarbete med sina manliga kolleger. Detta har enligt forskarna lett till en större medvetenhet om att försöka förbättra förskolans förståelse, regler och arbete med R&T-lek. Slutligen pekar forskarna på vikten av könsdiversifiering bland den pedagogiska personalen i arbetet med att utveckla stöd för barns möjligheter till R&T-lek i förskolan.

Design

Studien baseras på en enkätundersökning och semistrukturerade intervjuer som kombineras med kvantitativa data för att se mönster bland en större grupp förskolemedarbetare och få djupare insikt i deras inställningar, tankar och handlingar när det gäller barns R&T-lek utifrån medarbetarnas kön. 423 medarbetare deltog i enkätundersökningen, varav 381 var kvinnor (90,1 procent) och 42 var män (9,9 procent). Tre förskolor valdes ut till intervjudelen, där en man och en kvinna från var och en av förskolorna blev intervjuade. Informanterna var både förskollärare och barnskötare. Intervjufrågorna handlade om barnens R&T-lek, och hur den pedagogiska personalen hanterar den typen av lek. Datamaterialet från enkätundersökningen analyserades i statistikprogrammet SPSS 22, medan datamaterialet från intervjudelen analyserades tematiskt.

Referenser

Storli, R., & Sandseter, E. B. H. (2017). Gender matters: male and female ECEC practitioners’ perceptions and practices regarding children’s rough-and-tumble play (R&T). European Early Childhood Education Research Journal, 25(6), 838-853.