”Vi kan inte bara utgå från barnens intresse”: Pedagogers guidning av barns intresse i förhållande till förskolans målstyrning

Författare
Thörner, A.
Källor
Licentiatuppsats. Borås: Högskolan i Borås.
År
2017

Syfte

Studien undersöker hur pedagoger resonerar om och uppmuntrar barns lärande i relation till barnens egna intressen. Fokus är på

  1. hur pedagoger guidar barns deltagande som en process i att uppmuntra barns lärande
  2. hur pedagoger bekräftar och tar tillvara barns intressen så att det gynnar barnens utveckling
  3. hur pedagoger hanterar utmaningar som gäller respekten för barns intressen och deltagande i relation till den politiska styrningen av förskolans innehåll.

Resultat

Studien visar att pedagoger resonerar om och uppmuntrar barns lärande utifrån två didaktiska principer: retroaktiv guidning och lockande modifiering. Principen om retroaktiv guidning innebär att pedagogerna är flexibla och lyhörda för barnens intressen och frågor, genom att de fångar upp barnens egna intressen och arbetar vidare med det som barnen själva riktar uppmärksamhet mot. Däremot innebär principen om lockande modifiering att pedagogerna lockar barnen till den form av kunskap som de menar att barnen behöver, och att detta sker utifrån föreställningar om vilka intressen barnen har. På så sätt modifierar pedagogerna det som barnen intresserar sig för och anpassar det till förskolans lärandemål. Enligt författaren betyder det bland annat att pedagogerna blir mindre flexibla i förhållande till barnen och deras intressen. Författaren finner att bägge principerna är en del av förskolans vardag, genom att pedagogernas sätt att guida barnen i vardagen överlappar varandra.

Studien visar att barnen både styrs av pedagogerna och får inflytande över vardagens aktiviteter på förskolan. Enligt författaren synliggör studiens resultat också att pedagogerna försöker att balansera mellan prioriterat innehåll i vardagen, som styrs av de pedagogiska lärandemålen och barnens egna intressen. Pedagogernas fokus skiftar så att säga mellan det enskilda barnet och den politiska styrningen av förskolans innehåll. Studien visar också att pedagogerna hanterar de olika utmaningar som uppstår i ansträngningarna för att bekräfta barnens egna intressen i relation till lärandemålen, genom att försöka skapa ett möte mellan barnen och lärandemålen. Enligt författaren sker det på olika sätt, till exempel genom att överbrygga kulturellt förankrade strukturella svårigheter, att skapa seriösa men lustfyllda lärmiljöer, att guida barnen med hjälp av fiktion samt att förena och skilja på olika typer av kunskap. Dessutom handlar utmaningarna om att pedagogerna måste balansera mellan barnens många olika intressen.

Design

Studiens empiriska bas består av 54 dagars fältarbete på två förskolor med barn i åldern 2,5–5 år. Totalt deltog 47 barn och 15 pedagoger (förskollärare, barnskötare, grundskollärare och förskolechef). Författaren har observerat olika vardagsaktiviteter och samspel mellan barn och pedagoger, som handlar om språk, matematik, naturvetenskap och teknik. Det empiriska materialet består av observationer och fältanteckningar, videoobservationer samt samtal och intervjuer med de deltagande pedagogerna. Analysen utgår från sociokulturella perspektiv och Barbara Rogoffs begrepp om guidat deltagande.

Referenser

Thörner, A. (2017). ”Vi kan inte bara utgå från barnens intresse”: Pedagogers guidning av barns intresse i förhållande till förskolans målstyrning. Licentiatuppsats. Borås: Högskolan i Borås.