Kultursensitiv omsorg i barnehagen

Författare
Zachrisen, B.
Källor
Barn: Forskning om barn og barndom i Norden, 2017(2-3), 105-119.
År
2017

Syfte

Studien undersöker hur kultursensitiv omsorg kan komma till uttryck i förskolor som präglas av etnisk mångfald.

 

Resultat

Den ena observationen innebär en ”berättargemenskap”, där barnen gemensamt berättar en historia. Temat som valdes ut till den gemensamma berättelsen utgick från barnens olika etniska bakgrund. Detta visar enligt författaren att barnen blev bemötta både som enskilda individer med olika erfarenheter och preferenser och som viktiga medlemmar av en gemenskap. Den andra observationen innebär ett samtal mellan tre barn med samma modersmål och samma etniska bakgrund samt en förskollärare. Under samtalen började ett av barnen att tala ett annat språk än norska, varpå förskolläraren insisterade på att barnet skulle tala norska. Därefter valde barnet att hellre dra sig undan gemenskapen än att kommunicera på norska. Författaren finner att barnets icke-verbala uttryck och de resurser barnen hade när det gäller modersmål, vänskapsrelationer och etnisk bakgrund inte fick tillräckligt stor betydelse. Det kan enligt författaren förhindra barn att uppleva kultursensitiv omsorg.

Dessutom beskriver författaren att barnens olika positioner i gemenskapen, som framgick av ovanstående exempel, kan vara uttryck för hur barn upplever mening i samspelet med förskollärarna samt hur de upplever förskollärarnas handlingar som omsorg.

Design

Studien utgår från tre månaders fältarbete där författaren har observerat interaktioner mellan den pedagogiska personalen och barnen, för att undersöka personalens kommunikation med barnen i relation till barnens etniska bakgrund. Observationerna varade från några få minuter till cirka en timme. Totalt antecknades 120 observationer. Det empiriska materialet kommer från en privat och en kommunal förskola där totalt 54 barn i åldern 1–6 år och 18 anställda deltog. Två observationer valdes ut till analysen, som representerar olika infallsvinklar på kultursensitiv omsorg i förskolan. I analysen utgår forskarna från Pierre Bourdieus begrepp kulturellt kapital, socialt kapital och erkännande.

Referenser

Zachrisen, B. (2017). Kultursensitiv omsorg i barnehagen. Barn: Forskning om barn og barndom i Norden, 2017(2-3), 105-119.