Music Pedagogy as an Aid to Integration? El Sistema-Inspired Music Activity in Two Swedish Preschools

Författare
Gustavsson, H-O., Ehrlin, A.
Källor
Early Child Development and Care, 188(2):183-194.
År
2018

Syfte

Studien undersöker vilka erfarenheter förskollärare och musiklärare i en mångkulturell svensk stadsdel fick av att arbeta med El Sistema-inspirerade aktiviteter. El Sistema är ett musikundervisningsprogram som ger kostnadsfri klassisk musikundervisning till barn i utsatta områden. Ett av målen är att barnen ska komma bort från fattigdom och utanförskap och därigenom skapa individuell och samhällelig förändring. Frågeställningar: 1) Vad är, enligt förskollärarna, den viktigaste aspekten av att jobba med El Sistema-inspirerade aktiviteter? 2) Hur kommer aktivitetens fokus på integration till uttryck?

Resultat

Enligt förskollärarna var den mest betydelsefulla aspekten av att jobba med El Sistema-aktiviteter det faktum att eleverna upplevde glädje. Förskollärarna ansåg också att de musikaliska aktiviteterna kunde fungera som viktiga verktyg för integration eftersom både barnen och föräldrarna fick en möjlighet att integreras i det svenska samhället. Forskarna menar dock att förskollärarnas argumentation till viss del handlar om assimilering snarare än integration, d.v.s. att svenskhet är en förutsättning för en fungerande social gemenskap.

Design

Studien bygger på semistrukturerade intervjuer med fyra förskollärare på två olika förskolor och fyra musiklärare på den kommunala musikskolan i en mångkulturell stadsdel i Eskilstuna. Intervjuerna spelades in med ljudupptagning, transkriberades och analyserades med en kvalitativ analysmetod.

Referenser

Gustavsson, H-O. & Ehrlin, A. (2018). "Music Pedagogy as an Aid to Integration? El Sistema-Inspired Music Activity in Two Swedish Preschools". Early Child Development and Care, 188(2):183-194.