Characteristics of Nordic research on special education in preschool: a review with special focus on Swedish conditions

Författare
Palla, L.
Källor
International Journal of Inclusive Education, 23(4):436-453
År
2019

Syfte

Artikeln identifierar och granskar den senaste nordiska forskningen om specialpedagogik i förskolan. Forskningsfrågan var ”Vad kännetecknar nordisk forskning om specialpedagogik i förskolan mellan 2006 och 2014?”.

Delfrågorna är: (1) Vad kännetecknar forskningens syfte när det gäller närhet till praxisfältet?, (2) Vilken typ av datainsamlingsmetoder används i forskningen och vad kännetecknar metoderna för data- och analystyper inom forskningen?, (3) Vilka teorier används i forskningen? Och (4) Vilka deltagare kommer i störst utsträckning till tals i forskningen?

Resultat

Resultaten av litteraturgenomgången indikerar att de inkluderade studierna kännetecknas av intimitet med och djup inom praxisfältet i förskolan. Forskningen består till största delen av kvalitativa data som inhämtas genom intervjuer med varierande teoretiska ramverk. Förskollärarens röst dominerar, men röster från specialpedagoger och föräldrar hörs till viss del. Barnens röster hörs sällan och då bara genom videoinspelningar där den vuxne tolkar barnet.

Design

Analysmetoden var konfigurativ och procedurerna inkluderade en innehållsanalys. Det empiriska materialet bestod av 31 publikationer. Närmare bestämt 13 vetenskapliga artiklar, 18 akademiska avhandlingar. Fem av dessa avhandlingar var artikelbaserade (bestående av 2–4 artiklar som antingen var publicerade eller inväntade publicering) och resten var monografier.

Referenser

Palla, L. (2019). “Characteristics of Nordic research on special education in preschool: a review with special focus on Swedish conditions”. International Journal of Inclusive Education, 23(4):436-453.