Collective and individual perspectives on preschool mathematics within a professional development programme

Författare
Palmér, H.
Källor
International Journal of Early Years Education, 27(3): 306-321
År
2019

Syfte

Artikeln studerar individuella och kollektiva perspektiv på matematikundervisning hos förskolepersonal i samband med deltagande i ett yrkesutvecklingsprogram. I studien jämförs målen med undervisningen, som lärarna skrev ner tillsammans i början och slutet av programmet, jämfört med tre av förskollärarnas individuella anteckningar under året. Syftet med studien är att få mer kunskap om den yrkesrelaterade utvecklingen av matematikundervisning bland förskolepersonal samt att inhämta kunskap om nyttan av yrkesrelaterade utvecklingsprogram. Undersökningen utgår från tre frågeställningar: 1) Vilka förändringar finns i de kollektivt skrivna målen för matematikundervisningen i förskolan? 2) Vilken variation finns i de tre förskollärarnas individuella anteckningar? 3) Finns det samband/avvikelser mellan de kollektiva målen och de individuella anteckningarna?

Resultat

Resultaten indikerar att även om den förskolepersonalens yrkesrelaterade utveckling verkar vara kollektiv, är den inte gemensam. De kollektiva målen som personalen skrev tillsammans uppfattas olika av personalen. Det kan alltså verka som att gemensamma mål för matematikundervisning på samma förskola innebär stora skillnader i undervisningen för enskilda lärare. Forskarna menar att om kollektiva yrkesutvecklingsprogram ska ha effekt måste deltagarnas olika uppfattningar synliggöras. Dessutom behöver ett gemensamt ämnesspråk utvecklas, liksom utvärdering och planering av matematik i förskolan och yrkesrelaterad vidareutveckling.

Design

Urvalet består av sju förskollärare från en svensk förskola som deltog i ett ettårigt yrkesutvecklingsprogram. I början och slutet av programmet tog deltagarna gemensamt fram mål för matematikundervisningen i förskolan. Tre av de anställda som deltog i programmet skrev också ned individuella anteckningar om sin egen inställning, sina åsikter och känslor kopplade till matematikundervisning. Ingen av dessa tre hade en förskollärarutbildning eller hade tidigare deltagit i kurser i matematikundervisning.

Referenser

Palmér, H. (2019). “Collective and individual perspectives on preschool mathematics within a professional development programme”. International Journal of Early Years Education, 27(3): 306-321.