Implicitte og eksplicitte krav til krop og sprog i det systematiske arbejde med børnehavebørns sociale kompetencer

Författare
Pedersen, O.
Källor
Nordisk tidsskrift for kultur- og samfundsvidenskab, 12(3-4):53-76
År
2018

Syfte

Under de senaste decennierna har förskolepedagogiken i Danmark förändrats, från fokus på fri lek till en allt större grad av styrning i form pedagogiska läroplaner med ökat fokus på att göra barnen redo för skolan. I den här artikeln undersöker forskaren vilka implicita och explicita krav som ställs i det pedagogiska arbetet, med särskilt fokus på läroplansmålet social kompetens. Syftet är att undersöka vilka krav som ställs på barnen genom den systematiska utbildningen i detta läroplansmål, genom så kallade manualbaserade program som förskollärarna ska följa och vilka konsekvenser det kan få.

Resultat

Resultaten visar att barnen möts av höga krav, både på språk och kroppar. De manualbaserade undervisningsprogrammen innehåller krav på barns självinsikt, självkontroll och självreflektion. För att barnen ska lyckas måste de ha god språklig kompetens för att kunna uttrycka sina känslor. Det kräver både ett bra ordförråd och särskild uppmärksamhet på de egna känslorna. Känslorna kopplas också till barnens kroppar genom att barnen genom programmen introduceras för noggranna granskningar av blickriktning, hållningar och ansiktsuttryck. Dessutom finns det ett krav på att barnens kroppar är stilla under mötena. Forskaren menar att dessa krav är för svåra att uppfylla för vissa av barnen, och att det därför finns en risk att programmen utesluter vissa barn, när avsikten egentligen var att inkludera alla.

Design

Det empiriska materialet består främst av etnografiskt fältarbete, som kompletteras med intervjuer. Fältarbetet sträckte sig över fyra veckor i tre olika danska förskolor. Forskaren tillbringade större delen av tiden på en avdelning för större barn (3–6 år), men observerade också på småbarnsavdelningarna (0–3 år) och förskolegrupperna (6–7 år). Ett urvalskriterium för förskolorna var att de använde manualbaserade program. Datamaterialet består utöver observation av ett Fri for Mobberi-heldagsseminarium för förskollärare och intervjuer med cheferna på två av förskolorna, tre förskollärare samt instruktörer från programmen Fri for Mobberi och Trin for Trin. Båda dessa manualbaserade program behandlar barns personliga och sociala kompetenser och använder planscher med instruktioner till pedagogerna för hur man undervisar barnen.

Referenser

Pedersen, O. (2018). "Implicitte og eksplicitte krav til krop og sprog i det systematiske arbejde med børnehavebørns sociale kompetencer". Praktiske Grunde. Nordisk tidsskrift for kultur- og samfundsvidenskab, 12(3-4):53-76.