Bilingual preschool children’s second-language vocabulary development: The role of first-language vocabulary skills and second-language talk input

Författare
Grøver, V., Lawrence, J., Rydland, V.
Källor
International Journal of Bilingualism, 22(2):234-250.
År
2018

Syfte

Studien undersöker om tvåspråkiga barn med ett välutvecklat modersmål har större nytta av förskolans språkmiljö när de ska utveckla andraspråket norska än tvåspråkiga barn med ett mindre utvecklat modersmål. Undersökningen utgår från tre frågeställningar: 1. Hur drar tvåspråkiga förskolebarn med varierande färdigheter i det egna modersmålet nytta av vuxenstyrda samtal när de lär sig ett andraspråk? 2. Hur drar tvåspråkiga förskolebarn med varierande färdigheter i det egna modersmålet nytta av samtal mellan barn när de lär sig ett andraspråk?  3. Med hänsyn tagen till föräldrarnas utbildningsnivå, hur drar tvåspråkiga förskolebarn med varierande färdigheter i det egna modersmålet nytta av vuxenstyrda samtal och samtal mellan barn när de lär sig ett andraspråk?

Resultat

Resultaten visade att de tvåspråkiga barn som hade ett välutvecklat modersmål och exponerades för andraspråket på förskolan hade störst utveckling i sitt andraspråk. Resultaten förändrades inte när forskarna kontrollerade dem med hänsyn till föräldrarnas utbildningsnivå. Ett varierat språk visade sig vara viktigare för barnens andraspråksutveckling än graden av språkexponering. 

Design

26 tvåspråkiga förskolebarn med turkiska som förstaspråk och norska som andraspråk deltog i denna longitudinella studie, där barnen följdes från förskolan till grundskolans femte klass. När barnen var 5 år gamla genomförde de språktester som mätte deras ordförråd i förstaspråket. Resultaten visade att barnen hade olika färdigheter i sitt modersmål. Barnen observerades och filmades också när de deltog i aktiviteter på förskolan där de exponerades för andraspråket norska. Barnens norska ordförråd mättes när barnen var 4, 5, 6, 7 och 11 år gamla. Föräldrarnas utbildningsnivå kartlades också. 

Referenser

Grøver, V., Lawrence, J. & Rydland, V. (2018). “Bilingual preschool children’s second-language vocabulary development: The role of first-language vocabulary skills and second-language talk input”. International Journal of Bilingualism, 22(2):234-250.

Uppdragsgivare

Forskningsrådet, Norge