How a template for documentation in Swedish preschool systematic quality work produces qualities

Författare
Petterson, K. E.
Källor
Contemporary Issues in Early Childhood 2019, 20(2):194–206
År
2019

Syfte

Artikeln undersöker hur en mall för dokumentation av systematiskt kvalitetsutvecklingsarbete i förskolan fungerar som en producent av kvalitetselement. 

Författaren utgår från kompromisser runt den nationella läroplanen för den svenska förskolan. Studien fokuserar på frågeställningar om hur en nationell modell kan anpassas till lokala förhållanden och förskolors önskan om metoder för kvalitetsarbete som inte är alltför komplicerade att använda. Dessa frågeställningar skapar dilemman för hur svenska förskollärare ska genomföra och dokumentera kvalitetsarbete. Med utgångspunkt från tanken om att dokumentationsarbetet producerar kvalitetskriterier mer än det representerar kvaliteten i förskolorna och genom ett post-humanistiskt perspektiv som bygger på agentiell realism visar denna artikel hur tematiskt arbete, omsorg och utbildning omvandlas till kvalitetselement.

Frågeställning: Vilken typ av kvalitet skapas när man tar hänsyn till att mallar har agens och att dokumentationen av kvalitet producerar, snarare än representerar, antaganden om kvalitet i förskolan?

Resultat

Forskarna argumenterar för att de teman som uppstår i kvalitetsarbetet skapar en risk för att en dikotomi uppstår mellan undervisning och omsorg i förskolan. Konsekvensen av detta blir att omsorgsarbetet nedvärderas i jämförelse med undervisningsarbetet.

Artikeln drar slutsatsen att när förskolekvalitet är något som produceras, snarare än något som granskas och bedöms, har dokumentationsarbetet potential att fungera som en överblick som förskoleaktörer kan använda för att diskutera vart de är på väg.

Design

Artikeln fokuserar på dokumentationsarbete i en förskolegrupp från en större mängd dokumentationsarbete i två olika förskolor (med åtta grupper totalt) i en liten/medelstor kommun i södra Sverige. Dokumentationen har tagits fram via en digital mall i PowerPoint-format som innehåller 340 bilder. Dokumentationsarbetet från urvalsgruppen innehåller 34 bilder, varav 11 bilder hämtade från mallen. Mallen togs fram av ledningen för förskolan som en omarbetning av en nationell modell för kvalitetsarbete i förskolan.

Referenser

Petterson, K. E. (2019). “How a template for documentation in Swedish preschool systematic quality work produces qualities”. Contemporary Issues in Early Childhood 2019, 20(2):194–206.