Fremtiden starter i børnehaven: Postmoderne analyser af velfærdsstatslige investeringer i det lille barns nationale dannelse

Författare
Rosengaard, S.
Källor
Københavns Universitet
År
2018

Syfte

Avhandlingen bygger på ett doktorandprojekt som undersöker hur det som uppfattas som samhällskriser, särskilt välfärdsstatens hållbarhet, görs till en språngbräda för pedagogiska åtgärder i förskolan. Syftet är att skapa kunskap om sambanden mellan stat, politik och pedagogik. Denna kunskap kan bidra till att samhället reflekterar över sig själv och sina institutioner. Samtidigt kan projektet bidra till en pedagogisk och samhällelig diskussion om statliga insatser på uppfostringsområdet i och med den roll som förskolan spelar i nationalstatens arbete för medborgarutbildning.

Frågeställning: Hur konstitueras och motiveras förskolan genom välfärdsstatliga argument om små barns framtid?

Resultat

I den andra delen av avhandlingen behandlas barnets potential som nationellt skydd för att därigenom visa hur förskolan genom sitt välfärdsarbete bidrar till välfärdsnationalstatens symboliska gränsarbete. I denna del av avhandlingen visar författaren hur barnet genom föreställningar om samhälls-, arbets- och livskompetens förväntas kunna skydda välfärdsnationalstaten Danmark i framtiden.

Design

Avhandlingen bygger empiriskt på intervjuer med förskollärare, tidskriftsartiklar från pedagogernas fackföreningstidning samt lagstiftning om förskoleutbud och pedagogisk utbildning. Materialet omfattar en period på 70 år och organiseras analytiskt som ett platt nätverk av uttalanden. Analysstrategiskt och förmedlingstekniskt utgår avhandlingen från ett postmodernt ramverk som huvudsakligen bygger på Michel Foucaults begreppsapparat.

Referenser

Rosengaard, S. (2018). “Fremtiden starter i børnehaven: Postmoderne analyser af velfærdsstatslige investeringer i det lille barns nationale dannelse”. Akademisk avhandling. Københavns Universitet.