Barnehagelæreres samtalestrategier og fem-seks-åringers deltakelse i utvidede samtaler

Författare
Røe-Indregård, H., Hølland, S. & Hagtvet, B.
Källor
Norsk tidsskrift for logopedi, (2019) 4:5–15
År
2019

Syfte

I denna fallstudie undersökte författarna hur kvaliteter i förskollärares samtalsstrategier skapar förutsättningar för barns deltagande i utvidgande samtal.

Resultat

Analysen visade hur förskollärarna på olika sätt möjliggjorde barnens deltagande i samspel som involverade dem i utvidgade samtal. I linje med tidigare forskning fann författarna att initiativ som fokuserar på viktiga aspekter av det barnet fokuserar på bidrog till samtal under flera omgångar. Författarna spelade in flera fall av ”låtsas-som-lek”, det vill säga lek som ofta inbjuder till att prata om förhållanden bortom ”här och nu”. Leken hade dock en konkret förankring i de fysiska lekarna ”här och nu”. Parternas ”låtsas-som-yttranden” fick därmed ett fäste i den omedelbara situationen.

Design

Författarna studerade samtal mellan förskollärare och barn i åldern fem till sex år i en djurlekssituation. Totalt filmades, transkriberades och kodades sju interaktioner mellan barn och förskollärare med en anpassad version av Initiativ-Respons-analys (I-R-analys) som visade på symmetri- och koherensmönster i turtagandet. Baserat på interaktionernas turtagningsprofil (I-R-profil) genomförde författarna kvalitativa innehållsanalyser av de fyra dyaderna (interaktionerna) där förskollärare tog de flesta starka respektive de flesta svaga initiativen.

Referenser

Røe-Indregård, H., Hølland, S. & Hagtvet, B. (2019). “Barnehagelæreres samtalestrategier og fem-seks-åringers deltakelse i utvidede samtaler”. Norsk tidsskrift for logopedi, (2019) 4:5–15.