Technology education in preschool: providing opportunities for children to use artifacts and to create

Författare
Sundqvist, P. & Nilsson, T.
Källor
International journal of technology and design education, 28(1):29-51
År
2018

Syfte

Teknik har blivit en viktig del av förskolans läroplan, men i många länder har förskolorna ingen tradition av ämnesundervisning och forskning visar att många förskollärare är osäkra på hur de ska undervisa barn i teknik. Den här studien syftar till att utforma rekommendationer för både förskolan och förskollärarutbildningen. Forskarna har undersökt vad förskolepersonalen inkluderar i teknikundervisningen.

Resultat

Forskarna identifierade sju kategorier av teknikundervisning: Artefakter och system i barns miljö, Skapa, Problemlösning, Teknik som begrepp, Experiment, Teknik som motoriska färdigheter och Naturvetenskap. Resultaten visar att 1) artefakter har en plats funktion i förskolans teknikundervisning och minst tre verb kan kopplas till hur dessa artefakter adresseras: använda, skapa och förstå, 2) undervisningens teknikinnehåll enligt förskolans styrdokument beskrivs i varierande grad av deltagarna och vissa gånger inte alls och 3) förväntade inslag som lek och personalens viktiga roll kom inte till uttryck i svaren. Möjliga förklaringar och implikationer diskuteras.

Design

Data samlades in genom kvalitativa frågeformulär som skickades ut till 10 % av förskolorna i en kommun. Deltagarna var förskollärare och annan förskolepersonal. För att frågeställningen skulle kunna besvaras ställdes tre öppna frågor till respondenterna. Frågorna formulerades för att ge information om både innehåll och aktiviteter på förskolan. Enkätsvaren kategoriserades induktivt. Totalt svarade 102 respondenter (73 % av alla som mottog undersökningen), varav 63 förskollärare och 39 annan förskollärarpersonal. 7 deltagare var män och 95 kvinnor, och åldern varierade från under 25 till över 50 år. 16 av respondenterna hade utbildning i teknik och relevant didaktik. 37 respondenter uppgav att deras arbetsplats tillämpade en Reggio Emilia-inspirerad pedagogik, medan sju respondenter uppgav att de arbetade på en förskola med IKT-inriktning (informations- och kommunikationsteknik). Två respondenter uppgav att de tillämpade någon form av utomhuspedagogik. Övriga respondenter uppgav ingen särskild pedagogisk profil för sin arbetsplats.

För att frågeställningen skulle kunna besvaras ställdes tre öppna frågor till respondenterna. Frågorna formulerades för att ge information om både innehåll och aktiviteter på förskolan.

Referenser

Sundqvist, P. & Nilsson, T. (2018). «Technology education in preschool: providing opportunities for children to use artifacts and to create». International journal of technology and design education, 28(1):29-51.