Den føyelige pedagogen – kartlegging som disiplinering av pedagogisk praksis

Författare
Vik, N. E.
Källor
Tidsskrift for nordisk barnehageforskning,18(2):1–14
År
2019

Syfte

I den här artikeln undersöker författaren hur språkkartläggning av flerspråkiga barn påverkar pedagogen och pedagogisk praxis. Frågeställning: Hur påverkas pedagogerna och pedagogisk praxis av språkkartläggning och flerspråkiga barn i förskolan?

Resultat

Analysen av det empiriska materialet visar att pedagogernas attityder är förankrade i diskursen om den norska förskolemodellen. Samtidigt är de positiva till kartläggning. Samspelet under kartläggningen präglas av begränsad dialog i flera av observationerna och pedagogerna verkar bortse från sitt professionella omdöme. Det finns dock stora skillnader mellan kartläggningsverktygen. Det empiriska materialet visar också exempel på en mindre stelbent kartläggningspraxis där barnet och pedagogen har större handlingsutrymme.

Design

Empirin i artikeln bygger på observationer av kartläggningssekvenser som involverar fem pedagoger och fem barn i åldern 5–6 år på fem norska förskolor samt intervjuer med pedagogerna. I analysen utgår författar från det som ofta kallas den norska förskolemodellen och begrepp från diskursteori och kritisk diskursanalys.

Referenser

Vik, N. E. (2019). “Den føyelige pedagogen – kartlegging som disiplinering av pedagogisk praksis”. Tidsskrift for nordisk barnehageforskning,18(2):1–14.