Leadership for learning in the preschool: Preschool managers’ perspectives on strategies and actions in the systematic quality work

Författare
Håkansson, J.
Källor
Educational Management Administration & Leadership, 47(2):241–258.
År
2019

Syfte

Syftet med studien är att bidra till förståelsen av hur förskolechefer leder det systematiska kvalitetsarbetet i förskolan. Undersökningen utgår från tre frågeställningar: 1) Hur påverkas förskolechefernas ledarskap i det systematiska kvalitetsarbetet av externa och interna förhållanden? 2) Vilka strategier och konkreta åtgärder använder förskolechefer i det systematiska kvalitetsarbetet? 3) Hur hanterar förskolechefer medarbetarnas kunskapsluckor när det gäller systematiskt kvalitetsarbete?

Resultat

Kravet på systematiskt kvalitetsarbete i svenska förskolor garanterar inte i sig kvalitetsutveckling, kompetensutveckling och lärande. Det avgörs på lokal nivå av förskolechefernas förmåga att väga externa krav mot interna behov. Studien visar att förskolecheferna i urvalet påverkas av flera externa och interna förutsättningar. Den viktigaste förutsättningen är skillnader i medarbetarnas utbildningsnivå och de attityder och kunskaper de har utvecklat mot bakgrund av sin utbildning. Förskolecheferna hanterar främst detta genom organisatoriska lösningar då medarbetare med särskilt ansvar för kvalitetsarbetet samarbetar med sina kollegor om utveckling och lärande. Författaren anser att en sådan betoning på det organisatoriska arbetet på lång sikt kan hindra kvalitetsarbetet i förskolan. Han konstaterar att förskolecheferna försöker väga lojaliteten till kommunens kvalitetskrav mot den egna förskolans oberoende i det systematiska kvalitetsarbetet.

Design

Genom kvalitativa intervjuer med svenska förskolechefer försöker författarna lyfta fram chefernas egna attityder till praxis kring kvalitetsarbete i förskolan och vilken ledarroll de har i detta arbete. Urvalet består av 11 förskolechefer från totalt 32 svenska förskolor. Författarna gjorde en innehållsanalys av intervjuerna där de jämförde chefernas synpunkter.

Referenser

Håkansson, J. (2019). “Leadership for learning in the preschool: Preschool managers’ perspectives on strategies and actions in the systematic quality work”. Educational Management Administration & Leadership, 47(2):241–258.