Motor competence and physical fitness among children attending nature preschools and traditional preschools

Författare
Lysklett O. B., Berg A., Moe B.
År
2019

Syfte

Studien syftar till att jämföra motoriska färdigheter och fysisk form mellan barn som går på olika naturförskolor och barn som går på olika traditionella förskolor i samma område. 

Resultat

Enligt studien fanns det inga skillnader i motoriska färdigheter mellan barn på naturförskolor och barn på traditionella förskolor. Barn på traditionella förskolor fick något bättre resultat på vissa delar av testet för fysisk form än barn på naturförskolor.

Likheter mellan förskolebarnens tillgång till naturen och de potentiella möjligheterna till fysisk lek, samt hur dessa används, kan vara en möjlig förklaring till resultatet. En annan möjlig förklaring är att de tester som användes i den här studien eventuellt lämpar sig bättre för barn som tillbringar en stor del av den tid de vistas utomhus på en vanlig lekplats istället för i naturen.

Design

Respondenterna är 92 barn i åldern 5–6 år (53 pojkar och 39 flickor) från 4 naturförskolor och 4 traditionella förskolor i samma område. Naturförskolorna har själva valt att definiera sig som naturförskolor, medan övriga förskolor inte har någon särskild inriktning. Barnen i urvalet hade gått på respektive förskola i minst 1 år. Alla förskolor var kommunala och låg i närheten av ett större naturområde med flera möjligheter till utomhusaktivitet. Samtliga förskolor nyttjade detta område. Naturförskolorna nyttjade det minst 3 gånger i veckan, medan övriga förskolor nyttjade det 1 gång i veckan.

Barnens motoriska färdigheter mättes enligt MABC-2 och deras fysiska form mättes med ett test som utformats specifikt för detta syfte. Barnen fick ett poängresultat på varje test som utgjorde underlag för den jämförande analysen. Dessutom noterades barnens längd och vikt.

Referenser

Lysklett, O. B., Berg, A. & Moe B. (2019). "Motor competence and physical fitness among children attending nature preschools and traditional preschools". International Journal of Play, 8(1):53-64.

Uppdragsgivare

Ingen uppgift