Conflicts and resistance: Potentials for democracy learning in preschool

Författare
Johansson, E., & Emilson, A.
Källor
International Journal of Early Years Education 24(1), 19-35.
År
2016
ISBN
27392477

Syfte

Studien undersöker hur barn och förskollärare gör motstånd i vardagskonflikter på förskolan och hur dessa konflikter ger tillfälle till lärande om demokrati och i demokratiskt handlande. Författarna visar hur barn och vuxna uttrycker sina uppfattningar i konflikter och hur dessa uppfattningar tas om hand och respekteras. De undersöker olika typer av konflikter och former av motstånd, som gäller t.ex. rättigheter, omsorg, gemenskap, umgängesregler och ordning på förskolan.

Resultat

Barnen och förskollärarna gör motstånd på i huvudsak två sätt i vardagskonflikter. Författarna beskriver metoderna med koppling till vilket utrymme de ger för att lära demokrati på förskolan, det är plats för olikhet som visar vilka möjligheter det finns att uttrycka olika mening, och plats för enighet som visar hur gemenskaper och auktoriteter ger både möjligheter till och begränsningar för att uttrycka mening och att få sin uppfattning respekterad. Båda typerna av konflikter ger möjligheter till lärande om och i demokrati men det finns också hinder.

Barnens lust att leka och deras mod är sätt för dem att göra motstånd i samarbetet med både förskollärare och andra barn. Barnen gör också motstånd genom sammanhållning, exempelvis genom att de tillsammans kräver att andra barn tar ansvar för sina handlingar. Motståndet kan på så sätt förena barnen och öka deras känsla av tillhörighet och egen förmåga. Konflikterna kan lära barnen sammanhållning och hur man ger varandra stöd, men de visar också konsekvenserna av att få vara med i gruppen eller bli utstött. Barnen lär sig hur man kan modifiera regler och hur konflikter ger dem möjlighet att uttrycka sin mening. De får erfarenhet av vad det innebär att hålla fast vid sin uppfattning.

Konflikterna visar barnen i vilka sammanhang det inte är värt att ta strid eftersom förskollärarna eller någon annan ändå bestämmer till slut, och de lär sig förstå när det är bäst att lyda och inte störa ordningen. Enligt författarna krävs det mod för att våga höja sin röst i sådana situationer.

Det är inte konflikterna i sig som ger möjlighet till lärande om och i demokrati, det krävs att parterna respekterar varandras rätt att yttra sig för att det ska bli en lärandesituation.

Design

Materialet består av 44 timmar transkriberad film från fyra förskolor, 65 barn på 1–3 år och 15 förskollärare deltog i undersökningen. Filmerna visar barn och vuxna i organiserade aktiviteter och fri lek. Författarna har valt ut fyra situationer för analysen, och analysen tar upp maktförhållandena på förskolan.

Referenser

Johansson, E., & Emilson, A. (2016). Conflicts and resistance: Potentials for democracy learning in preschool. International Journal of Early Years Education 24(1), 19-35.

Uppdragsgivare

Ingen upplysning